bankowość centralna i komercyjna, makroekonomiczne aspekty polityki pieniężnej, cele, instrumenty i strategie polityki pieniężnej, papiery wartościowe w realizacji polityki pieniężnej, polityka pieniężna a koniunktura, pieniądz i systemy pieniężne