1. Cechy papierów wartościowych (współautor R. Mikołajczak), w: Studium podyplomowe z bankowości, red., R. Mikołajczak, Zakład Graficzny AE w Poznaniu, Poznań 1992, s. 66-92.
 2. Alokacyjne papiery wartościowe rynku pieniężno-kapitałowego - wybrane zagadnienia, Prywatny College Zawodowy, Poznań 1994
 3. Artykuły opublikowane w Głosie Bankowym - dodatku do Głosu Wielkopolskiego, grudzień 1993 - styczeń 1995
 4. Giełdy - instrumenty, transakcje, instytucje, Prywatny College Zawodowy, Poznań 1996
 5. Teorie struktury stóp procentowych, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 3/1997
 6. Dochodowość obligacji państwowych pożyczki jednorocznej serii 1-8, w: Bankowość - pozabankowe źródła finansowania gospodarki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1997
 7. Kontrowersje wokół pojęcia kapitału, Zeszyty Naukowe WSB, nr 4, Poznań 1997
 8. List zastawny - mechanizm i bariery, w: Bankowość w okresie przemian systemowych, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Poznań 1998
 9. Obligacje Brady'ego, Zeszyty Capital Expo, Poznań 1998
 10. Alokacja wierzycielskich kapitałów pieniężnych na rynkach rozwiniętych i nierozwiniętych, referat na ogólnopolską konferencję Katedr Finansów i Bankowości w Pułtusku pt. "Finanse i Bankowość a wejście Polski do Unii Europejskiej" w dniach 9-11 września 1999 (współautor Wiesława Przybylska-Kapuścińska), org. SGH w Warszawie
 11. Rynek długoterminowych kapitałów pieniężnych w strukturze rynku kapitałów pieniężnych, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 3-4/1999
 12. Identification of allocation choices on the example of the secondary market of the polish treasury bonds with a floating interest rate(współautor Wiesława Przybylska-Kapuścińska), w: Modelling Economies in Transition (red. W. Welfe I P. Wdowiński), Łódź 2000
 13. Preferencje i zachowania ekonomiczne uczestników rynku polskich trzyletnich obligacji skarbowych, w: Zarządzanie finansami. Współczesne tendencje w teorii i praktyce, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000
 14. Perspektywy rozwoju wybranych instrumentów pochodnych w świetle empirycznych weryfikacji warunków koniecznych (współautor Wiesława Przybylska-Kapuścińska), w: Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000
 15. Prawne formy zabezpieczenia zwrotności kredytu (współautor Kamilla Marchewka), w: Kredyty i gwarancje bankowe - Materiały pomocnicze do ćwiczeń, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000
 16. Kredyt i pożyczka jako kategoria ekonomiczna, w: Kredyty i gwarancje bankowe - Materiały pomocnicze do ćwiczeń, (red. W. Przybylska-Kapuścińska), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000
 17. Systematyka kredytów bankowych (współautor Wiesława Przybylska-Kapuścińska), w: Kredyty i gwarancje bankowe - Materiały pomocnicze do ćwiczeń, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000
 18. Wybory ekonomiczne dokonywane w warunkach pewności i niepewności,w: Rynek finansowy. Wybrane zagadnienia, Zeszyt Naukowy AE Poznań nr 4, Poznań 2000
 19. Rynek kapitałów pieniężnych (współautor Wiesława Przybylska-Kapuścińska), w: Rynek papierów wartościowych w Polsce. Wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002
 20. Struktura przedmiotowa rynku długoterminowych kapitałów pieniężnych, Obligacja, List zastawny, Obligacje korporacyjne w: Rynek papierów wartościowych w Polsce. Wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002
 21. Średnia ruchoma jako narzędzie analizy technicznej - ujęcie metodologiczne, w: Finanse , bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, Tom I Bankowość, Rynki, Krystyna Znaniecka (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2002
 22. Giełdowa alokacja kapitałów pieniężnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002
 23. Perspektywy rozwoju terminowego rynku obligacji w świetle warunków koniecznych, w: Polityka pieniężna i rynek (red. W. Przybylska-Kapuścińska), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,Poznań 2003
 24. Instrumenty rynku kapitałów pieniężnych (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003
 25. Krzywa dochodowości w świetle teorii struktury stóp procentowych - implikacje dla Polski, w: Bankowość wobec procesów globalizacji, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk-Jurata 2003
 26. Bank jako instytucja zaufania publicznego, w: Funkcjonowanie rynku pieniężnego i kapitałowego, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Zeszyt Naukowy 52, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Poznaniu, Poznań 2005
 27. Polskie hossy giełdowe - analiza przyczyn, w: Rynki kapitałowe (red. W. Bień), Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2005, s. 21-29.
 28. Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, w: Ład instytucjonalny w gospodarce, red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2006
 29. Emisja polskich obligacji samorządowych - zalety i wybrane problemy, w: Koncepcje i czynniki rozwoju lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy i przechodzenia do społeczeństwa informacyjnego, red. J. Olszewski, M. Słodowa-Hełpa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2006
 30. Uwarunkowani polskiej hossy giełdowej, w: Wybrane problemy rynku pieniężnego i kapitałowego, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Zeszyty Naukowe nr 80, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007
 31. Papiery wartościowe rynku finansowego, w: Rynek papierów wartościowych strefy euro, red. W. Przybylska-Kapuścińska,  Wolters Kluwer Polska, 2007, s. 38-48
 32. Pojęcie i struktura rynku finansowego, w: Rynek papierów wartościowych strefy euro, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Wolters Kluwer Polska, 2007, s. 19-29
 33. Rynek obligacji municypalnych, w: Rynek papierów wartościowych strefy euro, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Wolters Kluwer Polska, 2007, s. 213-228
 34. Uczestnicy rynku finansowego, w: Rynek papierów wartościowych strefy euro, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Wolters Kluwer Polska, 2007, s. 29-38
 35. Unia Gospodarczo-Walutowa, w: Rynek papierów wartościowych strefy euro, red. W. Przybylska- Kapuścińska, Wolters Kluwer Polska, 2007, s. 17-19
 36. Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych, Materiały Dydaktyczne 202, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007
 37. Pierwotny rynek obligacji municypalnych państw strefy euro w latach 1999-2005, w: Pogłębianie integracji europejskiej w kontekście poszerzenia wspólnoty, red. B. Gruchman, Zeszyty Naukowe nr 91, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007
 38. Stan i perspektywy rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w: Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej, red. A. Bogus, M. Wypych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007
 39. Akredytywa, w: Ekonomia od A do Z, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007
 40. Ryzyko polityczne na rynku akcji w świetle polskich doświadczeń, w: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego, red. D. Dziawgo, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2008
 41. Zabezpieczenie prawidłowości dokonywania transakcji giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w świetle rozwiązań administracyjno-technicznych, w: Własność i kontrola w teorii praktyce, cz. II, red. B. Polszakeiwicz, J. Boehlke, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008
 42. Elżbieta Gruszczyńska-Brożbar, Urszula Ziarko-Siwek, Katarzyna Gabryelczyk, Instrumenty rynku kapitałów pieniężnych, Materiały Dydaktyczne nr 222, wydanie drugie poprawione i poszerzone, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008
 43. Przyczyny zmian cen giełdowych akcji na GPW w Warszawie w latach 2003-2007, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, red. W. Tarczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008
 44. Analizy giełdowe, MD nr 226, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009
 45. Współczesne problemy rynku pieniężnego i kapitałowego. Teoria i praktyka, red. K. Gabryelczyk, E. Gruszczyńska-Brożbar, Zeszyty Naukowe nr 113, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009
 46. Rozwój Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1999-2007, w: Współczesne problemy rynku pieniężnego i kapitałowego. Teoria i praktyka, red. K. Gabryelczyk, E. Gruszczyńska-Brożbar, Zeszyty Naukowe nr 113, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009
 47. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, w: Pośrednictwo finansowe w Polsce, red. W. Przybylska-Kapuścińska, CeDeWu.PL, Warszawa 2009
 48. Funkcjonowanie światowych giełd papierów wartościowych w obliczu globalnego kryzysu finansowego, w: Zawodność rynku-zawodność państwa-etyka zawodowa, cz. I, red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke, Rocznik "Ekonomia i prawo", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009
 49. Funkcjonowanie GPW w Warszawie w świetle światowego kryzysu finansowego, w: Finanse 2009- Teoria i praktyka, Rynki finansowe i ubezpieczenia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009
 50. Rozwój GPW w Warszawie w latach 1998-2008, w: Gospodarka Rynkowa w Polsce - 20 lat transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009
 51. E. Gruszczyńska-Brożbar, Płynność jako wyznacznik rozwoju giełdy papierów wartościowych w Warszawie w latach 1996-2008, ,„Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 2010, nr 1, s. 137-149
 52. Rozwój Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w świetle zmian kapitalizacji rynku akcji, (wsp. W. Przybylska-Kapuścińska), w: Rynek kapitałów pieniężnych. Wybrane zagadnienia, Zeszyty Naukowe nr 164, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2010
 53. Rynek kapitałów pieniężnych. Wybrane zagadnienia, red. E. Gruszczyńska-Brożbar, Zeszyty Naukowe nr 164, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2010 
 54. Globalny kryzys finansowy a giełdowe indeksy akcji, w: Problemy rynku finansowych usług inwestycyjnych dla klienta indywidualnego w Polsce, Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu nr 30, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 2010, s. 7-21
 55. Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wydanie drugie poszerzone, MD nr 261, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011
 56. Światowy kryzys finansowy w świetle giełdowych wskaźników prognozujących, w: Rynek finansowy w okresie zaburzeń, Zeszyt Naukowy nr 202, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 59-76
 57. Rozwój giełd papierów wartościowych w świetle zmian kapitalizacji rynku akcji w latach 1996-2008, Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu nr 23, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 2011
 58. Opinia dla Sejmu RP nr 26/E/02/2012 pt. Oddziaływanie zmian obowiązujących w polskim systemie emerytalnym na funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych  w Warszawie, marzec 2012, s.1-23
 59. Wypowiedź ekspercka- Forex - rynek dla strategów, GŁOS BIZNESU, numer 4(19)2012, s. 38-40
 60. Analizy giełdowe. Wydanie drugie zmienione, MD nr 270, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012, s. 1-170
 61. Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wydanie trzecie zmienione, MD nr 273, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013, s. 1-157
 62. Cechy rozwoju giełdowego rynku akcji w Polsce, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Zeszyty Naukowe nr 768, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 157-168