Prowadzący wykład: Prof. zw. dr hab. Marek Ratajczak

Forma zajęć: Wykład

Wymiar: dzienne - 30, zaoczne 20

Rodzaj przedmiotu: do wyboru


Cele przedmiotu:Przedmiot ma za zadanie rozwinąć wiedzę słuchaczy na temat funkcjonowania współczesnych gospodarek i społeczeństw z odwołaniem się do wątków historycznych

Zakres tematyczny:

  • Główne współczesne doktryny ekonomiczne: liberalizm, etatyzm, interwencjonizm, społeczna nauka Kościoła
  • Historyczne korzenie liberalizmu
  • Tradycja etatyzmu
  • Interwencjonizm i jego historyczne źródła
  • Współczesny wymiar sporu o funkcjonowanie gospodarki rynkowej i społeczeństwa
  • Przyszłość gospodarki i społeczeństwa - dylematy rozwojowe


Literatura podstawowa:

Ratajczak M. (red.), Współczesne teorie ekonomiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007


Literatura uzupełniająca:

Stankiewicz W., Historia Myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2007