Pomoc materialna, stypendium dla najlepszych doktorantów

Informacja dla wszystkich uczestników studiów doktoranckich zainteresowanych przyznaniem stypendium za wyniki w nauce

  • Zasady, tryb, przyznawania i wypłacania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego znajdują się w regulaminie.
  • Stypendia za wyniki w nauce przyznawane będą uczestnikom studiów doktoranckich II roku i wyższych lat, którzy uzyskali średnią za poprzedni rok akademicki nie mniejszą niż 4,0 i rozliczyli się ze wszystkich obowiązków wynikających z Regulaminu Studiów Doktoranckich.
  • Stypendia dla I roku studiów doktoranckich przyznawane będą na zasadach określonych w regulaminie (lista rankingowa sumy punktów uzyskanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego).
  • Ważne jest aby w formularzu zgłoszeniowym zawarta była opinia opiekuna naukowego (wszyscy doktoranci) oraz Kierownika Katedry o odbywaniu zajęć dydaktycznych (dla studiów stacjonarnych).
  • Druk formularza zgłoszeniowego (zasady wypełniania znajdują się w załączonym powyżej regulaminie - wytłuszczonym drukiem) należy złożyć w wyznaczonym terminie w dziekanacie.

W przypadku przyznania stypendium - będzie ono przelewane na rachunek bankowy studenta, po uprzednim podaniu go przez zainteresowanego w formie pisemnej do Działu Spraw Studenckich - osobiście lub listownie (formularz informacja o numerze konta, jest dostępny na stronach www.ue.poznan.pl, pomocy materialna dla doktorantów).