DZIEKAN

WYDZIAŁU INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

ogłasza

KONKURS

na stanowisko asystenta  w Katedrze Ekonomii Matematycznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki przewidziane w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 164, poz. 1365) oraz w statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Kandydaci winni w szczególności:

-   posiadać stopień doktora nauk ekonomicznych lub matematycznych,

-   wykazywać predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej w obszarze ekonomii matematycznej,

-   znać język polski i angielski w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz prowadzenie badań naukowych.

Wymagane dokumenty:

-   odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych lub matematycznych,

-   podanie do Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu o przyjęcie do pracy,

-   życiorys i kwestionariusz osobowy,

-  opinia dotychczasowego pracodawcy lub promotora rozprawy doktorskiej o predyspozycjach Kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej,

- autoreferat informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności  naukowej (wraz z wykazem publikacji) oraz inne dokumenty, które Kandydat uważa za istotne,

-  oświadczenie o biegłej znajomości języka polskiego oraz angielskiego w mowie i piśmie.

Dokumentację konkursową należy składać osobiście w I Sekretariacie Wydziału Informatyki
i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w terminie do dnia 7 czerwca 2018 r. (ul. Towarowa 55, bud. CEUE, pokój 4.23, godz. 7:30 – 15:00) lub przesłać drogą pocztową (Katedra Ekonomii Matematycznej, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań) z dopiskiem KONKURS
– ASYSTENT.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 14 czerwca 2018 r.               

 

        Kierownik Katedry                           Dziekan Wydziału

  Ekonomii Matematycznej        Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

  

 dr hab. Piotr Maćkowiak,               prof. dr hab. Krzysztof Malaga,   

          prof. nadzw. UEP                         prof. nadzw. UEP
 

                                                                                                          

Poznań, dnia 17.05.2018 r.