DZIEKAN

WYDZIAŁU INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

                Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

                    al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań


                                         ogłasza

 

                                      KONKURS

                         na stanowisko asystenta

 

           w Katedrze Technologii Informacyjnych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące warunki: 

 

- posiadają tytuł zawodowy magistra z informatyki lub dyscyplin pokrewnych;

- mają bardzo dobrą znajomość nowoczesnych technik i metod informatycznych;

- wykazują zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej;

- znają bardzo dobrze język angielski, w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury naukowej i prowadzenie zajęć dydaktycznych.

 

Kandydaci są proszeni o złożenie do dnia 21 września 2015 r. listu motywacyjnego i życiorysu na adres:


          Katedra Technologii Informacyjnych

          http://www.kti.ue.poznan.pl/

 

          Budynek CEUE, ul. Towarowa 55

          pokój 1.3

          tel. 61-856 93 30

          lub elektronicznie: cellary@kti.ue.poznan.pl

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 22 września  2015 r. 

 

 

                  Kierownik Katedry                                                          Dziekan Wydziału

             Technologii Informacyjnych                                Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw. UEP           Prof. dr hab. Emil Panek, prof. zw. UEP

 

 

Poznań, dnia 1 września 2015 r.