DZIEKAN

WYDZIAŁU INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

                     Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

                        al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

                                             ogłasza 

                                            KONKURS

                                 na stanowisko asystenta 

                    w Katedrze Technologii Informacyjnych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące warunki: 

·       posiadają tytuł zawodowy magistra z informatyki lub dyscyplin pokrewnych;

·       mają bardzo dobrą znajomość nowoczesnych technik i metod informatycznych;

·       wykazują zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej;

·       znają bardzo dobrze język angielski, w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury naukowej i prowadzenie zajęć dydaktycznych.

 

Kandydaci są proszeni o złożenie do dnia 3 listopada 2015 r. listu motywacyjnegoi życiorysu na adres:

Katedra Technologii Informacyjnych

http://www.kti.ue.poznan.pl/

Budynek CEUE, ul. Towarowa 55

pokój 1.3

tel. 61-856 93 30

lub elektronicznie: cellary@kti.ue.poznan.pl

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 4 listopada 2015 r. 

 

 

    Kierownik Katedry                                                                      Dziekan Wydziału

Technologii Informacyjnych                                            Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw. UEP        Prof. dr hab. Emil Panek, prof. zw. UEP

 

 

Poznań, dnia 14 października 2015 r.