W dniach 16-18.2016 w Czerniejewie odbyła się XXXV Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Władysława Bukietyńskiego - Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych 2016 zorganizowana przez Katedrę Badań Operacyjnych UEP. Na czele Komitetu Naukowego Konferencji stanął prof. dr hab. Krzysztof Piasecki. Ponadto w skład tego Komitetu wszedł dr hab. Krzysztof Echaust. Nad przygotowaniami i przebiegiem Konferencji  czuwał Komitet Organizacyjny w składzie: Marcin Anholcer, Helena Gaspars-Wieloch (sekretarz), Beata Maciejewska, Krzysztof Piasecki (zarządzający), Joanna Siwek, Michał Stasiak, Aleksandra Wójcicka.


Na konferencji przedstawiono ogółem 36 referatów, w tym referaty pracowników Katedry Badań Operacyjnych UEP:

Helena Gaspars-Wieloch: Reguła decyzyjna wspierająca wielokryterialne poszukiwanie strategii czystej w warunkach niepewności dla niezależnych macierzy wypłat,

Jacek Kowalewski: Badania operacyjne a statystyka krótkookresowa. Identyfikacja problemów badawczych,

Aleksandra Wójcicka: Wykorzystanie sieci neuronowych do klasyfikacji spółek sektora handlu  w procesie oceny wiarygodności kredytowej,

Michał Stasiak: Falowa analiza kursu USD/PLN w reprezentacji binarnej

Anna Łyczkowska – Hanćkowiak: Behawioralna wartość bieżąca w ujęciu skierowanych liczb rozmytych,

Jerzy Marcinkowski: Ewolucja systemu finansowego a efektywność polityki monetarnej,

Krzysztof Echaust, Agnieszka Lach: Testy zgodności dla rozkładów uciętych na podstawie notowań giełdowych spółek

Krzysztof Piasecki, Joanna Siwek: Portfel dwuskładnikowy z trójkątnymi rozmytymi wartościami bieżącymi  - podejście alternatywne,

Marcin Anholcer, Arkadiusz Kawa: Algorytm dla uogólnionego zadania transportowego z ograniczeniami wykluczającymi.


W konkursie na najlepszy referat wygłoszony na Konferencji,  dr inż. Michał Stasiak otrzymał nagrodę II stopnia w kategorii czeladnik nauki.