Karta informacyjna

seminarium dyplomowego

dla studentów II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia

 

1. Kierownik seminarium

Dr hab. Jerzy Marcinkowski

2. Jednostka organizacyjna

Katedra Badań Operacyjnych

3. Tytuł seminarium

Optymalizacja decyzji biznesowych

4. Kierunek studiów

Informatyka i Ekonometria

5. Kryteria przyjęcia

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna i zapisy będą się odbywać w godzinach dyżuru po wcześniejszym ustaleniu terminu drogą mailową.

Kontakt: j.marcinkowski@ue.poznan.pl

6. Tematyka seminarium

Tematyka seminarium dyplomowego obejmuje zagadnienia związane z oceną efektywności i optymalizacją funkcjonowania przedsiębiorstwa w cechującym się dużą zmiennością otoczeniu finansowym.

7. Przykładowe tematy prac dyplomowych

 • Wykorzystanie metod programowania wielokryterialnego do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
 • Analiza zagrożenia utratą płynności.
 • Ryzyko przeinwestowania: diagnoza i metody zapobiegania.
 • Weryfikacja efektywności strategii inwestycyjnych.
 • Analiza i prognozowanie zmienności instrumentów finansowych.
 • Zmienność a bezpieczeństwo inwestycji realizowanych na rynkach finansowych.
 • Minimalizacja ryzyka inwestycyjnego w przypadku dużej zmienności instrumentów finansowych.
 • Ocena stabilności wybranych strategii finansowych.
 • Minimalizacja ryzyka inwestycji średnio i długoterminowych.
 • Wykorzystanie metod programowania wielokryterialnego przy wyborze strategii marketingowych.
 • Wykorzystanie data mining (analiza skupień, modele regresji) w analizie rynku i wyborze strategii marketingowych.