Studia I stopnia

Opis specjalności

Specjalność kształtowanie jakości produktów spożywczych (KJPS) koordynowana jest przez Katedrę Towaroznawstwa Żywności. Profil kształcenia na specjalności jest ukierunkowany na wszechstronne przygotowanie menedżerów jakości w zakresie produkcji środków spożywczych. Program studiów obejmuje przyrodnicze, techniczne i ekonomiczne aspekty kształtowania, ochrony i oceny jakości żywności z uwzględnieniem właściwości sensorycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych oraz technologii pozyskiwania i przetwarzania surowców i produktów żywnościowych. Studenci specjalności zdobywają też wiedzę w zakresie wdrażania systemów zapewnienia jakości zdrowotnej i zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz międzynarodowych standardów jakości.
Interesującą propozycją dla studentów jest uczestnictwo w pracach prężnie działającego Studenckiego Koła Naukowego Towaroznawstwa Żywności SPEKTRUM. Członkowie koła pogłębiają i propagują wiedzę w zakresie żywności, ze szczególnym uwzględnieniem systemów zapewnienia bezpieczeństwa w produkcji żywności. Do tradycji SKNTŻ SPEKTRUM należy również organizacja warsztatów naukowych, konferencji i seminariów.


Wiedza i umiejętności

Celem studiów jest przygotowanie ekspertów i menedżerów jakości w zakresie środków spożywczych. Program specjalności pozwala na rozwijanie umiejętności i kompetencji w zakresie oceny jakości żywności, projektowania i wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego oraz analizy preferencji konsumentów żywności. Atuty specjalności, bezpośrednie korzyści dla słuchaczy. 
Absolwenci uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:

 • oceny jakości żywności z wykorzystaniem metod sensorycznych, mikrobiologicznych, fizykochemicznych i instrumentalnych,
 • analizy porównawczej produktów żywnościowych,
 • analizy zagrożeń w produkcji żywności, 
 • regulacji prawnych w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności.

Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

 • Charakterystyka poszczególnych grup surowców i produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z uwzględnieniem uwarunkowań technologicznych, ekonomicznych, ekologicznych – wybrane przedmioty: towaroznawstwo żywności, pozyskiwanie surowców żywnościowych, biochemia, mikrobiologia, jakość i bezpieczeństwo zdrowotna żywności, toksykologia żywności, żywność modyfikowana genetycznie, kierunki rozwojowe w przemyśle spożywczym,
 • Zasady oceny oraz zapewnienia jakości i bezpieczeństwem żywności – wybrane przedmioty: analiza sensoryczna, systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, zarządzanie jakością, automatyczne identyfikacja towarów,
 • Zachowania konsumentów, marketing żywności – wybrane przedmioty: analiza sensoryczna, badania rynkowe i marketingowe, analiza rynku żywności, komunikacja interpersonalna.

Profil absolwenta

Absolwenci znajdą zatrudnienie jako eksperci i menedżerowie jakości w firmach produkcyjnych i handlowych, organach inspekcji jakości handlowej i sanitarnej, urzędach celnych. Są też przygotowani do zarządzania małymi firmami.


Studia II stopnia

Opis specjalności

Profil kształcenia na specjalności KJPS umożliwia studentom pozyskanie zaawansowanej wiedzy oraz umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu kształtowania, ochrony i oceny jakości żywności ze szczególnym uwzględnieniem wpływu surowców oraz procesu technologicznego na jakość produktu oraz kształtowania prozdrowotnych właściwości żywności. Ciekawym elementem programu specjalności są zajęcia umożliwiające nabycie praktycznych umiejętności projektowania nowych produktów żywnościowych zgodnie z aktualnymi uwarunkowaniami technologicznymi, ekologicznymi, ekonomicznymi i prawnymi oraz preferencjami konsumenta. Studenci specjalności zdobywają też wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem żywności.
Program specjalności pozwala na zdobycie aktualnej wiedzy, rozwój kreatywności, zdolności analizowania zdarzeń, zjawisk i procesów oraz nabycie umiejętności praktycznych oraz kompetencji niezbędnych do podjęcia przyszłej pracy.


Wiedza i umiejętności

Absolwenci uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:

 • kształtowania, ochrony i oceny jakości oraz bezpieczeństwa zdrowotnego surowców i produktów żywnościowych, 
 • kreowania nowych produktów,
 • zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

Zadania kierowane do studentów w ramach realizowanych na specjalności przedmiotów wymagają strategicznego podejścia do rozwiązania tematu, wymagają inwencji, a jednocześnie uwzględnienia uwarunkowań technologicznych, jak i prawnych, co pozwala studentom na zdobycie kompetencji do odpowiedzialnego podejmowania decyzji.


Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami 

 • Charakterystyka poszczególnych grup żywności, dodatków do żywności, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, żywności prozdrowotnej (funkcjonalnej), suplementów diety, a także zanieczyszczeń żywności i substancji antyodżywczych – wybrane przedmioty: towaroznawstwo artykułów spożywczych, implikacje zdrowotne składników diety, nowoczesne metody instrumentalne,
 • Projektowanie nowych produktów – wybrane przedmioty: projektowanie nowych produktów żywnościowych, towaroznawstwo artykułów spożywczych, zarządzanie produktem, ekonomiczne aspekty jakości, ekologiczne aspekty jakości, ekonomia menedżerska, statystyczne sterowanie procesem, kierunki rozwojowe w przemyśle spożywczym,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem żywności – wybrane przedmioty: analiza ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem żywności, kompleksowe zarządzanie jakością, bezpieczeństwo żywności. 

Profil absolwenta

Absolwenci znajdą zatrudnienie jako eksperci i menedżerowie jakości w firmach produkcyjnych i handlowych, jednostkach certyfikacyjnych, jednostkach doradczych i komórkach organizacyjnych związanych z nadzorem w zakresie zapewnienia jakości i zarządzania jakością żywności, laboratoriach analitycznych, jednostkach kontrolno-pomiarowych, instytucjach badawczych, ośrodkach i komórkach badawczo-rozwojowych, organach inspekcji jakości handlowej i sanitarnej, urzędach celnych. Są też przygotowani do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.