Wykształcenie

obecnie                               Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Innowacyjna gospodarka otwarta”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania.

2009 – 2011                       Studia magisterskie: Finanse i Rachunkowość, specjalność: Rachunkowość i Skarbowość, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii.

2006 – 2009                       Studia licencjackie: Finanse i Rachunkowość, specjalność: Finanse i Polityka Pieniężna, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii.

 

Pełnione funkcje

obecnie                               Rada Doktorantów UEP: przedstawicielstwo w Radzie Bibliotecznej, Radzie Programowej ds. Upowszechniania Historii i Tradycji UEP, Komisji Wydziału Zarządzania ds. Badań Naukowych; uczestnictwo w pracach Komitetów Organizacyjnych konferencji naukowych GTS.

2011 – 2012                       Stowarzyszenie Cognitis.

2009 – 2011                       Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości „KONTO”.

 

Granty badawcze

Narodowe Centrum Nauki, PRELUDIUM 13, panel HS4: Indywidualne i sytuacyjne determinanty ryzyka menedżerskiego w nadzorze korporacyjnym spółek publicznych w Polsce.

 

Ważniejsze konferencje

17.07 – 22.07.2018          18th Annual Conference of the European Academy of Management (EURAM) + Doctoral Colloquium; University of Iceland, Reykjavík: tytuł referatu: Individual and Situational Determinants of Managerial Risk in Corporate Governance of Polish Public Companies.

30.08 – 03.09.2016          32nd Annual IMP Conference. Change and Transformation of Markets, Networks and Relationships +Doctoral Colloquium; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; tytuł referatu: Determinants of Managerial Risk in Polish and German Enterprises.

 

Ważniejsze publikacje

1.      Miązek, A., Światowiec-Szczepańska, J., 2018, Determinants of Managerial Risk in Corporate Governance of Polish Public Companies, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIX (6) cz. II, s. 63-75.

2.      Miązek, A., 2018, Indywidualne i sytuacyjne determinanty ryzyka menedżerskiego w nadzorze korporacyjnym polskich przedsiębiorstw w: Barbara Borusiak, Lilianna Nowak (red.), W kręgu zainteresowań młodych ekonomistów, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE), Poznań, s. 47-64.

3.      Miązek, A., 2017, Kulturowe determinanty ryzyka menedżerskiego w przedsiębiorstwach w Polsce w: dr hab. Barbara Borusiak (red.), Przedsiębiorstwa na współczesnych rynkach, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu, Poznań, s. 107-118.

4.      Miązek, A., 2015, Risk-Aversion in Behavioral Theory of the Firm w: Jacek Łuczak, Justyna Światowiec-Szczepańska (red.), Quality Central and Eastern Europe Focus, Poznań University of Economics Press, Poznań, s. 241-256.

5.      Miązek, A., 2014, Neurorachunkowość jako nowoczesne podejście w rachunkowości, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 5, s. 75-83.

 

Cały dorobek naukowy

https://develop.ue.poznan.pl/WebForms/Reports/Pubs/3664e433856d4a0992434c64b125b61d