Czas trwania studiów:

Studia trwają dwa semestry i obejmują okres od października 2018 roku do września 2019 roku.
Zajęcia odbywać się będą w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w formie dwudniowych zjazdów organizowanych średnio raz, dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele w godz. od 8.20-15.10.


Przewidywane terminy zjazdów na studiach podyplomowych w roku akademickim 2018/2019:

03-04.11.2018

24-25.11.2018

08-09.12.2018

19-20.01.2019

09-10.02.2019

23-24.02.2019

09-10.03.2019

23-24.03.2019 

06-07.04.2019

11-12.05.2019

25-26.05.2019

08-09.06.2019


Ramowy program przedmiotowy:

 • Formy organizacyjno-prawne, źródła finansowania i gospodarka finansowa jednostek sektora finansów publicznych
 • Planowanie finansowe w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Rachunkowość budżetu, jednostek i zakładów budżetowych
 • Budżet zadaniowy
 • Sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych
 • Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza i controlling
 • Badanie wiarygodności sprawozdań finansowych i sprawozdań z wykonania budżetu
 • Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w administracji publicznej
 • Zamówienia publiczne
 • Dyscyplina finansów publicznych
 • Zobowiązania podatkowe w sferze budżetowej − podatki bezpośrednie
 • Zobowiązania podatkowe w sferze budżetowej – podatek od towarów i usług
 • Oszustwa i nadużycia finansowe w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • Prawo cywilne i gospodarcze oraz prawo pracy w sferze budżetowej
 • Finansowanie projektów europejskich
 • Seminarium podyplomowe

Liczba godzin: 188


Egzaminy: 

Obowiązuje zaliczenie na ocenę w formie egzaminu testowego z przeprowadzonych przedmiotów.

Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym obejmującym przygotowanie pracy podyplomowej i zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym