Czas trwania studiów: dwa semestry (od października 2018 r. do września 2019 r.)

Zajęcia  prowadzone będą w systemie zaocznym, w formie dwudniowych zjazdów dwa razy w miesiącu, w piątki po południu oraz soboty.


Ramowy program przedmiotowy:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (polityka kadrowa, planowanie kadrowe, analiza pracy, opisy stanowisk pracy, dobór i selekcja pracowników, rozwój pracowników, planowanie karier, system ocen pracowników, systemy motywacyjne pracowników)
 • Komunikacja interpersonalna (komunikacja werbalna, bariery komunikacyjne i ich ograniczanie, rola komunikacji niewerbalnej, przemówienia a prezentacje, formy komunikowania się w organizacji, style komunikowania się, najważniejsze aspekty sztuki negocjacji, kultura komunikacji)
 • Koncepcje i metody zarządzania (zarządzanie przez wyjątki, zarządzanie przez delegowanie, zarządzanie przez cele, techniki twórczego myślenia, współczesne koncepcje zarządzania)
 • Zarządzanie strategiczne (cykl zarządzania strategicznego, podejścia do zarządzania strategicznego, typologia strategii rozwoju przestępczości, misja, wizja i cele długookresowe, analiza strategiczna, wybór strategiczny, budowa programów operacyjnych, formułowanie celów strategicznych)
 • Zasady i metody podejmowania decyzji kierowniczych (racjonalny model podejmowania decyzji kierowniczych, indywidualne i grupowe podejmowanie decyzji, przyczyny ograniczonej racjonalności)
 • Struktury organizacyjne współczesnych organizacji (elementy struktury organizacyjnej, modele struktur organizacyjnych, współczesne rozwiązania strukturalne, wielowymiarowa analiza struktury organizacyjnej)
 • Psychologia zarządzania (rola psychologii zarządzania w zarządzaniu zespołem, społeczne umiejętności kierownicze, model skutecznego kierownika, zarządzanie wiedzą w organizacji)
 • Techniki negocjacji i rozwiązywania konfliktów
 • Kierowanie zespołem (koncepcje motywacji, negocjacje w stosunkach pracowniczych, kształtowanie roli lidera, funkcje i style liderowania, organizacja pracy własnej, komunikacja interpersonalna, zarządzanie konfliktem)
 • Planowanie i organizacja pracy (analiza pracy, metody planowania zatrudnienia, normowanie pracy, formy organizacji czasu i miejsca pracy - elastyczny czas pracy, telepraca)
 • Metody i techniki zarządzania (TQM - charakterystyka zarządzania jakością zgodnego z normami ISO, etapy prac nad systemem jakości, dokumentacja, auditing i certyfikacja systemu jakości, aplikacyjne aspekty wdrażania jakości pracy
 • Zarządzanie wynikami (zasady zarządzania wynikami pracy, kluczowe elementy procesu zarządzania wynikami pracy, ocena pracownicza jako składowa procesu zarządzania wynikami - narzędzia i kryteria oceny pracowniczej, praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia rozmowy oceniającej, monitorowanie i ewaluacja zarządzania wynikami pracy).
 • kształtowanie wizerunku (wizerunek jako cel działań public relations, wizerunek a tożsamość instytucji i osoby publicznej, czynniki i instrumenty kształtowania wizerunku, media masowe jako instrument kształtowania wizerunku).

Egzaminy:

Słuchaczy obowiązuje zaliczenie wszystkich zajęć , zdanie egzaminów z 3 przedmiotów a także zdanie pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym (egzamin obejmuje zagadnienia znajdujące się w programie studiów).

Słuchaczy nie obowiązuje napisanie pracy podyplomowej.