Opis szkolenia

Change Management Foundation jest zbiorem koncepcji i dobrych praktyk zarządzania zmianą w organizacji. Opiera się na sprawdzonych, polecanych metodach działań usprawniających przeprowadzenie i utrzymanie zmiany biznesowej. Dzięki zapoznaniu uczestników ze sposobami pracy z jednostkami i zespołami z perspektywy uczenia, motywowania, komunikowania się, tworzenia i prezentowania wizji zmiany, radzenia sobie z oporem – efektywność wprowadzania przez nich zmian ulegnie poprawie. Dodatkowo osoby po szkoleniu będą miały większą świadomość w jaki sposób należy budować struktury wspomagające wprowadzanie zmian: zespoły zarządzające zmianą oraz sieci agentów zmiany.

Cel szkolenia

·       Przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu Change Management Foundation, dzięki której uczestnicy będą mogli świadomie zarządzać zmianą w organizacji.

·       Zbudowanie w uczestnikach świadomości przebiegu zmiany w organizacji, żeby mogli być świadomym członkiem zespołu zarządzającego zmianą albo sieci agentów zmiany.

·       Przygotowanie uczestników do oficjalnego, akredytowanego egzaminu Change Management Foundation.

Czas trwania

·       Szkolenie trwa 3 dni. Egzamin na poziomie Foundation odbywa się trzeciego dnia, po zakończeniu części dydaktycznej.

Grupa docelowa

·       Osoby biorące udział w procesie zarządzania zmianą w organizacji,

·       Kierownicy / liderzy zmian w organizacji,

·       Konsultanci zarządzania zmianą,

·       Osoby chcące potwierdzić swoje kompetencje międzynarodowym certyfikatem.

Język szkolenia

·       Szkolenie prowadzone jest w języku polskim

Język materiałów

·       Język polski

Korzyści ze szkolenia

·       Zrozumienie procesu zmiany.

·       Zdobycie umiejętności tworzenia odpowiedniego środowiska sprzyjającego zmianie.

·       Zdobycie wiedzy na temat skutecznego realizowania zmiany.

·       Poznanie narzędzi, podejść, technik, które wspomogą proces zmiany.

·       Poznanie ról, obowiązków i odpowiedzialności liderów / przywódców we wprowadzaniu zmian.

·       Podniesienie umiejętności identyfikacji preferencji osobowościowych interesariuszy zmiany oraz odpowiednich sposobów oddziaływań z uwzględnieniem tych preferencji

·       Uświadomienie sobie zależności między zmianą w organizacji a pojedynczymi jednostkami.

·       Liczba PDU: 21

Egzamin i certyfikacja

Certyfikacja:

Szkolenie jest akredytowane przez APMG. Oznacza to, że przeszło pozytywnie restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego. Egzamin na poziomie Foundation odbywa się 3-go dnia szkolenia, po zakończeniu części dydaktycznej.

Przebieg egzaminu:

·        egzamin składa się z 50 pytań testowych jednokrotnego wyboru i trwa 40 minut,

·        do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 25 poprawnych odpowiedzi,

·        w trakcie egzaminu nie można korzystać z pomocy naukowych,

·        egzamin odbywa się w języku polskim,

·        certyfikat wydawany przez APMG jest bezterminowy.


Program


Dzień I

       1.Wprowadzenie do zarządzania zmianą      

·        Czym jest zmiana w organizacji

·        Dlaczego warto zarządzać zmianą w organizacji

·        Gra szkoleniowa Change Management Game: Bistro Rewolucja

        2. Zmiana a Osoba 

·        Uczenie ludzi dorosłych

·        Modele zmiany indywidualnej

        3. Zmiana a Osoba 

·        Motywowanie pracowników

·        Różnice indywidualne: MBTI

        4. Zmiana a Organizacja     

·        Tworzenie wizji zmiany

·        Metafory organizacji

Dzień II

1.      Zmiana a Organizacja   

·        Kultura organizacyjna

·        Model zmiany Lewina

·        Model 8 Kroków Kottera

2.      Zmiana a Organizacja   

·        Model Systemowy Senge

·        Zmiana wyłaniająca się

·        Role w zmianie

3.      Angażowanie interesariuszy      

·        Pryncypia angażowania interesariuszy

·        Metody identyfikacji interesariuszy

·        Metody segmentowania i priorytetyzacji interesariuszy

4.      Komunikacja    

·        Metody komunikacji i najczęściej występujące problemy

Dzień III

1.      Zmiana a Organizacja   

·        Planowanie komunikacji

2.      Wpływ zmian na organizację    

·        Definicja wpływu zmian

·        Metody szacowania wpływu zmian na organizację

3.      Zmiana w praktyce       

·        Budowanie sieci wspierającej zarządzanie zmianą (tzw. sieć agentów zmiany)

·        Tworzenie zespołów

4.      Zmiana w Praktyce       

·        Zarządzanie oporem

·        Budowanie planu zarządzania zmianą

Egzamin Change Management Foundation 
Plan dnia szkoleniowego:

9.00-10.30

10.40-12.10

12.10-12.40 – przerwa 30 min.

12.40-14.10

14.20-15.50

Miejsce szkolenia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul. Powstańców Wlkp. 16

Trenerzy

Akredytowani trenerzy Inprogress Sp. z o.o. - posiadającej status Accredited Training Organization (ATO) oraz Accredited Examination Organization (AEO) uprawnionej do przeprowadzania szkoleń akredytowanych oraz egzaminów z zakresu następujących produktów: PRINCE2®,ITIL®, PRINCE2 Agile®, AgilePM®, AgileBA®, Change Management, MSP®, M_o_R®, MoP®, Akademia PMP – przygotowanie do egzaminów PMP®/CAPM®, COBIT®5, ISTQB®, P3O®, Facilitation.
 


Koszt szkolenia


Koszt szkolenia: 2600 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
- uczestnictwo w zajęciach,
- materiały dydaktyczne,
- przerwę kawową,
- egzamin,
- opiekę merytoryczną trenera,
- certyfikat ukończenia szkolenia UEP
- certyfikat Change Management Foundation

Terminy i zapisy na szkolenia


Zapisy na szkolenia odbywają się w systemie online - sprawdź termin i zapisz się na szkolenie!

Informacji udziela:
Grażyna Świtała
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
ul. Powstańców Wlkp. 16 (Collegium Altum), p. 514
tel. 61 854 30 80
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl