Pracownicy

dr hab. Anna Iwańczuk-Kaliska, prof. nadzw. UEP

Funkcje poza UEP:

członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Specjalizacja i zainteresowania badawcze:

·       system bankowy i bankowość centralna

·       pieniądz i rozliczenia pieniężne w gospodarce rynkowej

·       organizacja i zasady funkcjonowania systemów płatniczych

·       rynek usług płatniczych

·       zarządzanie ryzykiem bankowym

·       wybrane finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw


Funkcje pełnione na UEP:


·       członek Rady Wydziału Ekonomii

·       wiceprzewodnicząca Rady Finansów ds. kontaktów z bankami i instytucjami finansowymi

·       członek Komisji Rektorskiej ds. Jakości Edukacji

·       reprezentant UEP w Projekcie Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

·       reprezentant UEP w Komitecie ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości przy Związku Banków Polskich

·       kierownik projektu „Podniesienie kompetencji studentów Wydziału Ekonomii UEP”


Publikacje

MONOGRAFIE

 

·       Przemiany systemów płatniczych i ich konsekwencje dla banków centralnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014 – nagrodzona przez JM Rektora UEP w 2015 roku.

·       Systemy płatnicze i rynek płatności w Unii Europejskiej, CeDeWu, Warszawa 2011.

 

POZOSTAŁE

 

·       Bank failures and their implications for payment intermediation in conditions of financialization, w: Financialization and the Economy, red. A. Gemzik-   SalwachK. Opolski, Routledge Critical Studies in Finance and Stability, London - New York 2017.

·       Zasady przymusowej restrukturyzacji banków a stabilność systemu płatniczego - analiza regulacji krajowych, Bezpieczny Bank 2016, nr 3.

·       Banki komercyjne w Polsce wobec zmian na rynku usług płatniczych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 4(324)2016.

·       Standardowa metoda szacowania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego w banku spółdzielczym – koszty i korzyści (współautor), Bank Spółdzielczy, nr 2/2016.

·       Zastosowanie gotówki w warunkach wzrostu obrotu bezgotówkowego,  w: Obrót bezgotówkowy w Polsce - stan obecny i perspektywy, red. P. Bolibok, M. Żukowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2016.

·       Innowacje w płatnościach detalicznych jako wyzwanie dla banków centralnych, Problemy Zarządzania 2015, 3 t.1 (54).

·       Perspektywy zmian w organizacji banków w świetle koncepcji centrum usług płatniczych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2014 nr 1, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014.

·       Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania systemów płatności detalicznych, w: Obrót bezgotówkowy w Polsce, red. H. Żukowska, M. Żukowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

·       Zarządzanie płynnością śróddzienną w banku w ramach zewnętrznych rozwiązań systemowych, Journal of Management and Finance 2013/2/1, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2013.

·       Questions about the future of banks as payment intermediaries, Global Journal of Strategies and Governance, tom 19/2013.

·       Polityka kredytowa banków i jej znaczenie w finansowaniu przedsiębiorstw, w: Ryzyko w działalności gospodarczej. Finansowane małych i średnich przedsiębiorstw w okresie zagrożenia kryzysem, red. A. Janc, K. Waliszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.

·       Banki o znaczeniu systemowym w skali globalnej - metody identyfikacji i dodatkowe wymagania kapitałowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.

·       Upowszechnienie obrotu bezgotówkowego w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej (współautor), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, tom 207, Poznań 2011.

·       Wyzwania dla banków jako pośredników na rynku usług płatniczych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

·       Contemporary payment systems – characteristics and directions of changes, w: Finanse – czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN, nr 1 (2), Warszawa 2010.

·       Przewodnik po usługach bankowych. Materiały do ćwiczeń z bankowości (współautor i współredaktor naukowy), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.

·       Rozliczenia pieniężne jako obszar konkurencji w sektorze bankowym, w: Finanse 2009 - teoria i praktyka. Bankowość, Zeszyty Naukowe nr 548, Ekonomiczne problemy usług, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin2009.

·       Wartość zabezpieczenia kredytu w ocenie banku, w: Współczesne finanse: stan i perspektywy rozwoju bankowości, red. L. Dziawgo, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu, Toruń 2008.

·       Bankowe rozliczenia pieniężne (współautor), Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2008.

·       System bankowy i system płatniczy - powiązania i wzajemne uwarunkowania, w: Problemy polskiego systemu bankowego, red. A. Janc, Zeszyt Naukowy 111, AE, Poznań 2008.

·       Rozwój gospodarczy a sprawność i bezpieczeństwo systemu płatniczego w Polsce (współautor), w: Gospodarka i finanse, red. W. Przybylska –Kapuścińska, J. Szambelańczyk, Zeszyt Naukowy 103, AE, Poznań 2008.

·       Banking system in Poland in the process of popularization of non-cash turnover in Poland (współautor), w: Scientific Journal - Service Management,  Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.

·       Ograniczanie ryzyka stopy procentowej i walutowego w przedsiębiorstwie a instrumenty zabezpieczające w ofercie banków, w: Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Zarządzanie Ryzykiem i Kreowanie Wartości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.

·       Payment system as the area of cooperation between banks, w: Scientific Journal - Service Management nr 457, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.

·       Zarządzanie ryzykiem w banku jako przedmiot regulacji zewnętrznych, w: Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej, red. M. Marcinkowska, S.Wieteska, Difin, Warszawa 2007.

·       Euro jako waluta obca w działalności przedsiębiorstwa, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe nr 427, WN Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.

·       Rozwój systemów płatniczych w świetle wytycznych Banku Rozrachunków Międzynarodowych, w: Bankowość, red. J. Węcławski, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, Lublin 2006.

·       Obszar płatniczy euro a standaryzacja w bankowości europejskiej, w: Bankowość, red. M. Zaleska, Monografie i opracowania naukowe, SGH, Warszawa 2005.

·       System płatniczy we współczesnej gospodarce rynkowej, w: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej – materiały konferencyjne, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004.

·       Rozliczenia i rozrachunki międzybankowe, w: Funkcjonowanie współczesnego banku, red. A. Janc, A. Krymarys - Balcerzak, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2004.

·       Funkcjonowanie i znaczenie Krajowej Izby Rozliczeniowej, w: Funkcjonowanie współczesnego banku, red. A. Janc, A. Krymarys - Balcerzak, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2004.

·       Jednolity europejski obszar płatniczy – wyzwanie dla banków, w: Zastosowania rozwiązań informatycznych w instytucjach finansowych, red. A. Gospodarowicz, Prace naukowe nr 1035, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2004.

·       Zarządzanie ryzykiem i płynnością banku komercyjnego - materiały dydaktyczne (współaut.), red. nauk. W. Przybylska-Kapuścińska, Wydawnictwo AE, Poznań 2003.

·       Polski system rozliczeń międzybankowych w świetle integracji z Unią Europejską, w: Finanse, bankowość i ubezpieczenia – Prace Naukowe Nr 899, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2001.

·       Ograniczanie ryzyka rozrachunku w systemach rozliczeń międzybankowych typu RTGS, w: Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankowości – Prace Naukowe Nr 872, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2000.

·       Rola banku centralnego w systemie rozliczeń międzybankowych, w: Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku – materiały konferencyjne, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000.

·       Kierunki ewolucji międzybankowych systemów rozliczeń, w: Bankowość w okresie przemian systemowych, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1998.

 


POZOSTAŁE INFORMACJE

 

2015 – nagroda JM Rektora UEP za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2014/2015 - za monografię pt. „Przemiany systemów płatniczych i ich konsekwencje dla banków centralnych”


  


Doktor habilitowany
prof. nadzw. UEP
Anna.Iwanczuk-Kaliska@ue.poznan.pl
Collegium Altum, p. 1216
telefon: 61 854 3372