Prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, prof. zw. UEP

 1. Rozwój rynku funduszy wspólnego inwestowania w Polsce, projekt badawczy promotorski MNiSzW (mgr K. Gabryelczyk), realizacja 04-12.2005, ukończony i rozliczony
 2. Integracja rynków kapitałowych w świetle warunków jednolitego rynku europejskiego, projekt badawczy promotorski MNiSzW (mgr T. Kowalak), realizacja 28.02.2005 - 27.05.2005, ukończony i rozliczony
 3. Niezależność banku centralnego a spójność polityki pieniężnej i fiskalnej, projekt badawczy promotorski MNiSzW (mgr M. Skopowski), realizacja 12.04.2006 - 11.03.2007, ukończony i rozliczony
 4. Ocena możliwości połączenia analizy technicznej i analizy dyskryminacyjnej w celu prognozowania zmian cen akcji na GPW w Warszawie, projekt badawczy promotorski MNiSzW (mgr D. Wiśniewska), realizacja 16.10.2008, ukończony i rozliczony
 5. Rynek finansowych instrumentów pochodnych w Polsce i jego funkcje ekonomiczne, projekt badawczy promotorski MNiSzW (mgr H. Morawska)
 6. Ocena zdolności kredytowej gminy na podstawie wielowymiarowej analizy porównawczej,projekt badawczy promotorski MNiSzW (mgr M. Wiśniewski), realizacja 16.04.2007 - 21.04.2009, ukończony i rozliczony
 7. Polityka cen transferowych i jej wpływ na wierny i rzetelny obraz sprawozdania finansowego podmiotów powiązanych, projekt badawczy promotorski MNiSzW (mgr S. Grenda), realizacja 09.2010-07.2012, ukończony i rozliczony
 8. Ocena reakcji inwestorów w świetle hipotezy efektywności rynkowej, projekt badawczy promotorski MNiSzW (mgr E. Filipowicz), realizacja 05.2011-05.2013, ukończony i rozliczony
 9. Wycena opcji menedżerskich w warunkach niezupełności rynku z uwzględnieniem wskaźnika odejść projekt badawczy promotorski MNiSzW (mgr M. Łukowski), realizacja 03.2013-03.2015

 

dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. nadzw. UEP

 1. Zarządzanie długiem Skarbu Państw, projekt badawczy habilitacyjny MNiSzW, realizacja 09.2008-09.2010, ukończony i rozliczony

 

dr hab. Katarzyna Perez, prof. nadzw. UEP

 1. Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej (the Kosciuszko Foundation), kategoria Post-doctoral Fellowship, edycja 2006-2007; Nowy Jork, USA, kwiecień 2006

 2. Stypendium Polsko–Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, kategoria Junior, edycja 2004-2005, Warszawa, styczeń 2004

 3. Perspektywy rozwoju rynku funduszy hedgingowych w Polsce na tle rynków dojrzałych, projekt badawczy własny MNiSzW, realizacja 02.2008-02.2010, ukończony i rozliczony
 4. Mutual fund performance persistence in emerging markets: case of Polandw ramach programu British-Polish Young Scientists Programme finansowanego przez British Council i MNiSzW; edycja 2008-2009, realizacja w trakcie pobytu w LSE, FMG, 07-08.2008, ukończony i rozliczony
 5. Cechy polskich funduszy inwestycyjnych a ich stopy zwrotu, projekt badawczy habilitacyjny MNiSzW, data realizacja 10.2009-10.2012
 6. Stypendium naukowe MNiSW dla wybitnego młodego naukowca, realizacja 11.2011-10.2014, ukończony i rozliczony

 

dr Sylwia Grenda

 1. Stypendia naukowe dla doktorantów, kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego, realizacja 12.2010-07.2011, ukończony i rozliczony


dr Urszula Ziarko-Siwek

 1. Stypendium Naukowe przyznane przez Kapitułę Nagrody Naukowej Miasta Poznania dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego, 29 czerwca 2004


mgr Marcin Flotyński

 1. Grant badawczy w ramach VII edycji Konkursu NBP. Zgłoszony wniosek pt. "Normy płynnościowe Bazylei III a zyskowność i wycena banków w strefie euro – analiza ilościowa" 
 2. Stypendium Doktoranckie Fundacji NBP