Przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego:
Beata Kurcin

Zastępca przewodniczącej:
Tomasz Wachowicz

Sekretarz:
Maciej Pawłowski

Spotkania: co do zasady każdy wtorek, godz. 17.30, pok. 313C (ul. Towarowa)

Więcej bieżących informacji o projektach i spotkaniach:
https://www.facebook.com/pages/SKN-Polityki-spo%C5%82ecznej/437832302962397O nas:

SKN Polityka Społeczna zajmuje się przede wszystkim propagowaniem wiedzy o polityce społecznej. Priorytetem Koła jest umożliwianie studentom kierunku Polityka Społeczna rozwijania własnych zainteresowań oraz pomoc w zdobywaniu doświadczenia. Cele są realizowane poprzez organizowanie różnorodnych projektów, udział w pracach badawczych, których celem jest dopasowanie programu studiów do zapotrzebowania na rynku pracy oraz poszerzanie umiejętności i zdobywanie doświadczenia przez osoby uczestniczące w takich pracach. Koło jest otwarte na nowe pomysły i inicjatywy, członkami Koła są również osoby spoza kierunku Polityka Społeczna, którzy w Kole odnajdują zarówno rozwój naukowy, osobisty, dobrą zabawę i nowe znajomości. Zachęcamy do współpracy i kontaktu! politykaspoleczna.skn@gmail.comZrealizowane projekty:

 

Analiza poziomu satysfakcji ze studiów studentów kierunku Polityka Społeczna 2014

Dostrzegając potrzebę stałego doskonalenia programu studiów  jak i podnoszenia jakości kształcenia na kierunku Polityka Społeczna w kwietniu 2014 r. przeprowadzono badanie fokusowe. Celem była analiza poziomu satysfakcji studentów kierunku Polityka Społeczna, przyjrzenie się ich oczekiwaniom, proponowanym zmianom. W rezultacie członkowie koła opracowali raport, który był podstawą do wprowadzenia zmian w programie studiów zbieżnych z oczekiwaniami przebadanych studentów.

 

Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w organizacjach pozarządowych na terenie Wielkopolski

Diagnoza ma służyć wprowadzeniu innowacyjnego programu stażowego dla studentów kierunku Polityka Społeczna. Przeprowadzone w ramach diagnozy badanie ankietowe pozwoli uzyskać informacje o możliwości zatrudnienia w trzecim sektorze,  poszukiwanych kompetencjach wśród przyszłych pracowników przez pracodawców z NGO. Wyniki tego badania pozwolą dostosować program studiów do zapotrzebowania na rynku pracy, zgłaszanego przez trzeci sektor.

 

Pomoc w organizacji Dni Polityki Społecznej 2014

Głównym organizatorem Dni Polityki Społecznej 2014 była Katedra Pracy i Polityki Społecznej. Członkowie SKN mieli jednak szansę włączyć się w organizację wydarzenia, zdobywając cenne doświadczenie organizacyjne. Członkowie uczestniczyli w warsztatach i innych aktywnościach, zorganizowanych w ramach DPS. Celem wydarzenia było również wypromowanie działalności Koła oraz zachęcenie niezrzeszonych studentów do zaangażowania się w jego prace.

 

Samodzielna organizacja Dni Polityki Społecznej 2015

W połowie stycznia 2015 odbyły się pierwsze Dni Polityki Społecznej organizowane w całości przez SKN przy współpracy z koordynatorami Koła z Katedry Pracy i Polityki Społecznej. Podczas trzydniowego wydarzenia poruszono tematy regionalnej, krajowej i międzynarodowej polityki społecznej. Zaproszono gości z różnych środowisk: pracowników naukowych, pracowników organizacji pozarządowych i jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego oraz osoby bezdomne.

W pierwszym dniu DPS odbyła się dyskusja na temat wykluczenia mieszkaniowego z udziałem osób bezdomnych, po której dr hab. Jacek Trębecki przeprowadził case study. Celem case study było wypromowanie wśród mieszkańców Poznania idei budowy Przytuliska dla bezdomnych. Uczestnikami warsztatu byli zarówno członkowie SKN oraz pozostali, niezrzeszeni w Kole, studenci UEP. 

Podczas drugiego dnia UEP gościł poznańskich licealistów, którzy spróbowali swoich sił w debacie oksfordzkiej na temat dobrowolności ubezpieczeń społecznych. Po debacie odbyło się seminarium na temat warunków pracy w krajach rozwijających się, które zakończono dyskusją oraz prelekcją filmową. Przez cały dzień, w holu budynku głównego UEP, była dostępna wystawa dotycząca warunków pracy w krajach rozwijających się.

Trzeciego dnia odbyły się sześciogodzinne warsztaty z coachem – panią Bożeną Grabowską. W warsztatach mógł wziąć udział każdy student z UEP. Podczas szkolenia można było dowiedzieć się, jak motywować siebie i innych oraz jak zarządzać swoim czasem. Warsztaty były dobrym sposobem na przyswojenie sobie metod w wymienionym wyżej zakresie, ale także okazją do integracji wewnątrz i na zewnątrz Koła.

 

Czym zajmujemy się teraz?

 

Promocja kierunku Polityka społeczna w poznańskich liceach

W ramach  spotkań z maturzystami propagujemy wiedzę o celach i zadaniach polityki społecznej. Przedstawiamy licealistom program studiów na kierunku Polityka Społeczna, wskazując na jego atut, jakim jest łączenie zagadnień ekonomicznych i społecznych.

 

Spotkania dyskusyjne

Organizowane co najmniej raz w miesiącu spotkania polegają na omawianiu artykułów naukowych, filmów dokumentalnych itp., które wybierają uczestniczący w spotkaniach studenci. Celem spotkań jest poszerzanie wiedzy studentów, wymiana poglądów, własnych przemyśleń. Każdy może rozwijać swoje zainteresowania, ponieważ ma szansę zaproponowania wybranego przez siebie materiału do analizy. Spotkanie rozwija umiejętność prowadzanie merytorycznej i kulturalnej dyskusji.

 

Organizacja wykładów otwartych, debat i dyskusji

Polityka społeczna to bardzo dynamiczna dziedzina nauki, dlatego ważne jest, by poruszać bieżące tematy z jej zakresu poprzez różnego rodzaju pojedyncze wydarzenia, które pozwolą studentom poszerzać wiedzę. Planujemy cykl spotkań, dyskusji z osobami z różnych środowisk: zarówno ze środowiska akademickiego, ale również z pracownikami instytucji samorządowych i państwowych, czy też organizacji pozarządowych. Zależy nam na tym, by zaproszeni goście przedstawiali praktyczną stronę wybranego przez nas tematu.

 

Analiza poziomu satysfakcji ze studiów studentów kierunku Polityka Społeczna 2015

Powtórzenie badania fokusowego z 2014, którego celem było zbadanie poziomu satysfakcji studentów kierunku Polityka Społeczna ze studiów. Wyniki badania pomogą dostosować program studiów do wymagań rynku pracy i oczekiwań studentów.

 

Plany na przyszłość

Przede wszystkim kontynuacja rozpoczętych projektów, dotyczących promocji kierunku Polityka Społeczna. Pragniemy wychodzić naprzeciw potrzebom studentów i rozwijać ich zainteresowania, dlatego jesteśmy otwarci na nowe pomysły i gotowi zrealizować ciekawe projekty.