Badania pracowników Katedry Socjologii i Etyki Gospodarczej koncentrują się w nurcie nauk społecznych, w szczególności zaś w obszarze ekonomii, socjologii i filozofii. W prowadzonych analizach porusza się problematykę społecznych przekształceń w gospodarce, kapitału społecznego i ludzkiego (w ujęciu mikro- i makroekonomicznym), a także relacji zachodzących w ramach struktury społecznej. W tym kontekście bada się m.in. zagadnienia związane z komunikacją społeczną. Działalność naukowa Katedry dotyczy również instytucjonalnych uwarunkowań dostrzeganych w ramach praktyki społecznej, m.in. polityki społecznej, mieszkalnictwa komunalnego i socjalnej pomocy mieszkaniowej. W ramach studiów nad bezdomnością i nierównościami społecznymi poruszane są także problemy trudnej sytuacji uboższych warstw społeczeństwa. Prowadzone badania łączą w sobie często aspekty społeczne i ekonomiczne – szczególnie w przypadku analiz dotyczących społecznej funkcji przedsiębiorstwa (np. idea CSR), problemów związanych z etyką gospodarczą, socjologią pracy czy też ekonomią społeczną. Nie bez znaczenia pozostaje nurt filozoficzny rozważań naukowych członków Katedry, prowadzonych w obszarze etyki oraz metodologii nauk ekonomicznych. W tym zakresie badania koncentrują się na aspektach moralnych życia gospodarczego i badań naukowych. Ważne miejsce w analizach naukowych pracowników Katedry zajmują rozważania nad metodami i technikami badań społecznych oraz możliwościami wyjaśniania rzeczywistości na gruncie ekonomii. Nie bez znaczenia pozostają jednak również zagadnienia współczesnej filozofii społecznej oraz filozofii kultury.