Strona główna

Statystyka opisowa

Cel i charakter badań statystycznych, techniki zbierania materiału statystycznego, procesy przygotowawcze materiału statystycznego do analizy, klasyczne i pozycyjne parametry opisowe struktury zbiorowości statystycznej, korelacje i regresje prostoliniowe, krzywoliniowe dwóch zmiennych ilościowych, korelacja i regresja wieloraka, korelacje cech jakościowych, indeksy indywidualne i agregatowe, średniookresowe tempo zmian, metody badania tendencji rozwojowych, analiza sezonowości.
Cel przedmiotu
  • przekazanie studentom idei oraz zasad organizacji badań statystycznych,

  • wyrobienie umiejętności przygotowania zebranego materiału statystycznego do analizy,

  • prezentacja zastosowań metod statystycznych w zakresie badania: struktury, zbiorowości statystycznej, korelacji cech oraz dynamiki zjawisk.

Przekazana studentom wiedza oraz umiejętności będą im pomocne w dalszym toku studiów, w nauce innych przedmiotów ilościowych oraz w analizie rynku, jak również przy pisaniu prac magisterskich opartych na badaniach empirycznych.Szczegółowy program wykładów

 1. Istota badań statystycznych. Pojęcie i struktura procesów masowych.
 2. Techniki zbierania materiału statystycznego. Proces przygotowania surowego materiału statystycznego do analizy. Grupowanie statystyczne
 3. Szeregi statystyczne, tablice i wykresy
 4. Klasyczne i pozycyjne charakterystyki przeciętnej wartości zmiennych. Miary dyspersji
 5. Miary asymetrii i charakterystyki koncentracji rozkładu zmiennych
 6. Kompleksowa analiza struktury szeregów statystycznych zamkniętych i otwartych
 7. Analiza korelacji i regresji prostoliniowej dwóch zmiennych ilościowych
 8. Analiza korelacji i regresji wielu zmiennych
 9. Korelacje i regresje krzywoliniowe
 10. Korelacja cech jakościowych
 11. Istota badania dynamiki zjawisk. Przyrosty absolutne i względne
 12. Indeksy indywidualne. średniookresowe tempo zmian
 13. Indeksy agregatowe
 14. Metody wyodrębniania trendu
 15. Analiza wahań sezonowych
Szczegółowy program ćwiczeń

1. Istota badań statystycznych. Pojęcie i struktura procesów masowych.
2. Techniki zbierania materiału statystycznego. Proces przygotowania surowego materiału statystycznego do analizy. Grupowanie statystyczne
3. Szeregi statystyczne, tablice i wykresy
4. Klasyczne i pozycyjne charakterystyki przeciętnej wartości zmiennych. Miary dyspersji
5. Miary asymetrii i charakterystyki koncentracji rozkładu zmiennych
6. Kompleksowa analiza struktury szeregów statystycznych zamkniętych i otwartych
7. Analiza korelacji i regresji prostoliniowej dwóch zmiennych ilościowych
8. Analiza korelacji i regresji wielu zmiennych
9. Korelacje i regresje krzywoliniowe
10. Korelacja cech jakościowych
11. Istota badania dynamiki zjawisk. Przyrosty absolutne i względne
12. Indeksy indywidualne. średniookresowe tempo zmian
13. Indeksy agregatowe
14. Metody wyodrębniania trendu
15. Analiza wahań sezonowych

Zalecana literatura

Roeske-Słomka I., Statystyka opisowa, Wyd. UEP w Poznaniu, Poznań 2010.

Makać W., Urbanek-Krzysztofiak D., Metody opisu statystycznego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.

Podgórski J., Statystyka dla studiów licencjackich, PWE,  Warszawa 2001, 2005.

Chromińska M., Roeske-Słomka I., Szuman A., Metody statystyki opisowej, Pomocnicze Materiały Dydaktyczne, Zeszyt I, AE, Wydział Ekonomii, Studia Doktoranckie, Poznań 2004.

Statystyka w przykładach i zadaniach, pod red. J. Paradysz, AE Poznań 2001.

Statystyka. Zbiór zadań, pod red. H. Kassyk-Rokickiej, PWE Warszawa 2005.

Chromińska M., Ignatyczyk W., Statystyka. Teoria i zastosowanie, WSB Poznań 1998.

Kędelski M., Roeske-Słomka I., Statystyka, AE Poznań 1995.

Rutkowski T., Statystyka – zagadnienia wybrane, WSZiB, Poznań 1999.

Sobczyk M., Statystyka, PWN, Warszawa 2000, 2001, 2002, 2004, 2005.


Metoda zaliczenia

ćwiczenia - kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnej       

wykład - egzamin w formie pisemnej


Prowadzący:
prof. dr hab. Iwona Roeske-Słomka, prof. zw. UEP;
dr hab. Alicja Szuman prof. nadzw. UEP