Zespół badawczy

Dr Adam Majchrzak

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej i Samorządowej. Absolwent specjalności Polityka i Gospodarka Żywnościowa (2004-2009). Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Prawa i Administracji, kierunek Prawo (2006-2012) oraz studiów podyplomowych z zakresu Prawa upadłościowego i naprawczego. Doradca restrukturyzacyjny. Autor i współautor ponad 50 publikacji naukowych i ekspertyz dla polskich władz ustawodawczych i wykonawczych. Stypendysta Miasta Poznania. Członek Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Członek Komisji ds. Współpracy z Zagranicą (Podkomisja ds. przeprowadzenia wydziałowej procedury nostryfikacji dyplomów i tytułów zawodowych uzyskanych za granicą). 

Zainteresowania badawcze

 • polityka gospodarcza, 
 • ekonomia czynnika ziemi, 
 • gospodarowanie gruntami rolnymi w Polsce i UE, 
 • polityka rolna UE i państw OECD, 
 • prawo rolne, 
 • rynek ziemi i jego otoczenie instytucjonalne, 
 • struktury agrarne w Polsce i krajach UE, 
 • restrukturyzacja przedsiębiorstw.

Wybrane publikacje

 • Czyżewski, B., Majchrzak, A., 2017, Economic size of farms and adjustments of the total factor productivity to the business cycle in Polish agriculture, Agricultural Economics - Zemedelska Ekonomika, 63 (2), s. 93-102. On-line.
 • Czyżewski, B., Majchrzak, A., 2017, Market versus agriculture in Poland - macroeconomic relations of incomes, prices and productivity in terms of the sustainable development paradigm., Technological and Economic Development of Economy, on-line 13.02, s. 1-17. On-line.
 • Majchrzak, A., Stępień, S., 2016, Flows of rents as an economic barometer for agriculture: the case of the EU-27 w: Bazyli Czyżewski (red.), Political Rents of European Farmers in the Sustainable Development Paradigm. International, national and regional perspective , Polskie Wydawnictwo Naukowe (PWN), Warszawa, s. 120-130.
 • Majchrzak, A., Czyżewski, B., 2016, Przedsiębiorca rolny w świetle znowelizowanych przepisów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu AR w Poznaniu (Roczniki Naukowe SERiA), Tom XVIII Zeszyt 4, s. 167-171. On-line.
 • Majchrzak, A., 2015, Proces unifikacji struktur agrarnych w Unii Europejskiej po 2003 roku w: A. Czyżewski, B. Klepacki (red.), Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE), Warszawa, s. 69-79.
 • Majchrzak, A., 2015, Ziemia rolnicza w krajach Unii Europejskiej w warunkach ewolucji wspólnej polityki rolnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Majchrzak, A., 2014, Obrót gruntami rolnymi jako determinanta zrównoważonego rozwoju rolnictwa w: Józef St. Zegar (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (24), Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, s. 106-127. On-line.

Projekty badawcze

 • Przekształcenia zasobów ziemi rolniczej i struktur agrarnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w świetle ewolucji instrumentów wspólnej polityki rolnej – kierownik badań, projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki, zakończony
 • Renty polityczne w rolnictwie Unii Europejskiej - analiza komparatywna na podstawie UE27 – współwykonawca, projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki
 • Instytucjonalno-prawne otoczenie rynków ziemi rolniczej w państwach członkowskich Unii Europejskiej – badania MNiD UEPPokój 111 B i 1018 CA 

tel. 061 856-95-78 
mail: adam.majchrzak@ue.poznan.pl