• Olszewski, M., 2004, Zastosowanie metod oceny jakości w hotelarstwie, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 53, s. 77-94.
 • Olszewski, M., 2008, Metody pomiaru jakości usług turystycznych, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 98, s. 44-61.
 • Olszewski, M., 2008, Measuring service quality in tourism, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 99, s. 55-71.
 • Czernek, K., Olszewski, M., 2008, Postrzeganie kompetencji zawodowych i szans na pracę przez studentów specjalności turystycznej o profilu ekonomicznym., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 496, s. 455-459.
 • Olszewski, M., Zmyślony, P., 2009, Analiza konkurencji na podstawie oceny jakości na rynku usług noclegowych, Marketing i Rynek, 3, s. 34-41.
 • Zmyślony, P., Gołembski, G., Nawrot, Ł., Olszewski, M., 2010, Investment decisions in the early stages of the tourism area life cycle, Tourism: An International Interdisciplinary Journal, 4, s. 361-377.
 • Olszewski, M., Bednarska, M., 2011, Atrakcyjność pracy w turystyce jako determinanta potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw turystycznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 157, s. 30-40.
 • Olszewski, M., 2012, Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw hotelarskich przy użyciu miar lojalności, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 699, s. 357-368.
 • Bednarska, M., Olszewski, M., 2012, Oczekiwania studentów wobec pracodawców – implikacje dla przedsiębiorstw turystycznych, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 225, s. 61-74.
 • Olszewski, M., 2012, Wykorzystanie wiedzy w procesie konkurowania przez jakość w przedsiębiorstwach hotelarskich, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 225, s. 174-186.
 • Bednarska, M., Olszewski, M., 2012, Organizacyjne determinanty wizerunku przedsiębiorstwa turystycznego, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 11, s. 45-55.
 • Bednarska, M., Olszewski, M., 2013, Determinants of Employer Image: A Case of the Tourism Industry in Poland, Working Papers / Faculty of International Business and Economics Poznan University of Economics, 4, s. 1-18.
 • Bednarska, M., Olszewski, M., Szutowski, D., 2013, The quality of work life in competitive potential development in the tourism industry: A conceptual model and research propositions, Poznań University of Economics Review, 4, s. 98-110.
 • Bednarska, M., Olszewski, M., 2013, Students' Attitudes Towards Career in the Tourism Industry – Implications for Tacit Knowledge Management, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 1, s. 119-134.
 • Olszewski, M., 2013, Strategie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach hotelarskich - implikacje dla konkurowania przez jakość, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 303, s. 205-213.
 • Bednarska, M., Olszewski, M., 2013, Organisational Determinants of Employer Image: A Case of the Tourism Industry in Poland, Anuario Turismo y Sociedad, 14, s. 17-31.
 • Bednarska, M., Olszewski, M., 2014, Determinanty wizerunku przedsiębiorstwa jako pracodawcy – przykład gospodarki turystycznej, Ekonomia-Rynek-Gospodarka-Społeczeństwo, 36, s. 5-21.
 • Bednarska, M., Olszewski, M., 2015, Zasoby ludzkie w turystyce jako podmiot badań – aspekty metodyczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 379, s. 366-374.
 • Olszewski, M., 2015, The determinants of knowledge transfer from universities to tourism companies - a conceptual model and research propositions, Scientific Journal of University of Szczecin: Service Management, 16, s. 111-118.
 • Bednarska, M., Olszewski, M., 2016, Uwarunkowania postaw wobec pracy w gospodarce turystycznej w kontekście kreowania kapitału klienta, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2(34), s. 387-398.
 • Olszewski, M., Bednarska, M., 2016, Zdolność do absorpcji wiedzy w przedsiębiorstwach turystycznych – identyfikacja znaczenia i możliwości pomiaru, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2(34), s. 331-341.
 • Olszewski, M., 2007, Rola pomiaru jakości w doskonaleniu produktu turystycznego, Jakość usług turystycznych a ochrona praw konsumenta, s. 123-129.
 • Bednarska, M., Janta, H., Olszewski, M., 2014, Effect of work experience on students’ perceptions of hospitality career attractiveness and job pursuit intentions, 3rd Interdisciplinary Tourism Research Conference Proceedings Book, s. 261-267.
 • Olszewski, M. (rec.), 2014: Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w turystyce - wybrane zagadnienia.
 • Resiak-Urbanowicz, M., Majewska, J., Czernek, K., Olszewski, M., 2006, Obszary priorytetowe strategii w: Małgorzata Ornoch-Tabędzka (red.), Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 150 - 188.
 • Resiak-Urbanowicz, M., Majewska, J., Czernek, K., Olszewski, M., Jankowska, I., 2006, Promocja i dystrybucja ofert Mikroregionu w: Małgorzata Ornoch-Tabędzka (red.), Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 188-190.
 • Resiak-Urbanowicz, M., Majewska, J., Czernek, K., Olszewski, M., 2006, Współpraca i przywództwo w osiąganiu celów Strategii w: Małgorzata Ornoch-Tabędzka (red.), Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 191-194.
 • Olszewski, M., Gołembski, G., 2006, Badanie przedsiębiorczości liderów rynku turystycznego - Polskie Studium Przypadku w: Andrzej Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca., Akademia Ekonomiczna (AE) we Wrocławiu, Jelenia Góra, s. 60-74.
 • Olszewski, M., 2007, Kształtowanie jakości w przedsiębiorstwie turystycznym w: Grzegorz Gołembski (red.), Przedsiębiorstwo turystyczne : ujęcie statyczne i dynamiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), s. 157-185.
 • Olszewski, M., 2007, Wykorzystanie metody zdarzeń krytycznych do oceny jakości w turystyce w: Andrzej Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie: wybrane zagadnienia jej funkcjonowania., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Jelenia Góra, s. 71-78.
 • Olszewski, M., 2008, Lojalność jako miara pozycji konkurencyjnej w przedsiębiorstwach hotelarskich w: Bergier Józef, Żbikowski Jarosław (red.), Hotelarstwo - stan i kierunki rozwoju., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 30-36.
 • Olszewski, M., 2008, Rola zasobów informacyjnych w osiąganiu przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo hotelarskie. w: Grzegorz Gołembski (red.), Nowe trendy rozwoju turystyki., Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, Sulechów, s. 231-242.
 • Mazurczak, J., Olszewski, M., Zmyślony, P., 2008, Poznań za pół ceny: przykład promocji sprzedaży produktu turystycznego miasta w: Magdalena Florek, Karolina Janiszewska (red.), Marketing terytorialny : studia przypadków., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 85-92.
 • Olszewski, M., 2008, Koncepcja budowy regionalnego produktu turystyki wodnej na przykładzie regionu "Kraina Podgrzybka" w: Krzysztof Dzieńdziura, Piotr Zmyślony (red.), Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie., Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, Sulechów, s. 161-171.
 • Olszewski, M., Czernek, K., Resiak-Urbanowicz, M., 2009, Rola walorow kulturowych w kreowaniu produktu turystycznego mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w: Janusz Marak, Jerzy Wyrzykowski (red.), Rola turystyki w gospodarce regionu : usługi turystyczne jako podstawa gospodarki turystycznej., Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław, s. 153-159.
 • Gołembski, G., Olszewski, M., 2010, The spas of salt mine Bochnia - a Polish case study w: Klaus Weiermair, Peter Keller, H. Pachlaner, Frank M. Go (red.), Innovation and Entrepreneurship : Strategies and Processes for Success in Tourism, Erich Schmidt Verlag, Berlin, s. 135-149.
 • Olszewski, M., Bednarska, M., 2010, Postrzeganie przedsiębiorstwa turystycznego jako pracodawcy w świetle badań empirycznych w: Sławoj Tanaś (red.), Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 277-286.
 • Zmyślony, P., Gołembski, G., Nawrot, Ł., Olszewski, M., 2011, Metody określania lokalizacji inwestycji w fazie wprowadzania produktu turystycznego w: Bogdan Włodarczyk (red.), Turystyka : księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 337-350.
 • Olszewski, M., 2012, Wpływ zasobów wiedzy na skuteczność konkurowania przez jakość w przedsiębiorstwach hotelarskich w: Mieczysław Morawski (red.), Zarządzanie wiedzą w turystyce a efektywność gospodarki turystycznej, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 61-78.
 • Olszewski, M., 2013, Wpływ orientacji na wiedzę na skuteczność konkurowania przez jakość w przedsiębiorstwach hotelarskich w: Katarzyna Rostek (red.), Zarządzanie wiedzą w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, Warszawa, s. 167-186.
 • Olszewski, M., 2013, Znaczenie zarządzania wiedzą w procesie tworzenia innowacji w przedsiębiorstwach hotelarskich w: Piotr Dominik (red.), Innowacyjne rozwiązania we współczesnym hotelarstwie, Wydział Turystyki i Rekreacji Almamer Szkoła Wyższa, Warszawa, s. 164-175.
 • Bednarska, M., Olszewski, M., Szutowski, D., 2014, Wpływ jakości pracy na przewagę konkurencyjną w gospodarce turystycznej – studium koncepcyjne w: Gołembski Grzegorz, Niezgoda Agnieszka (red.), Turystyka wobec zmian współczesnego świata : zmiany, bariery, innowacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań, s. 185-196.
 • Bednarska, M., Olszewski, M., 2014, Pokolenie Y na turystycznym rynku pracy w: Krakowiak, B., Latosińska, J. (red.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 279-291.
 • Olszewski, M., 2014, Kultura organizacyjna jako determinanta zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach hotelarskich w: S. J. Snarski, M. Jalinik (red.), Przedsiębiorczość w turystyce, Wydawnictwo EkoPress, Białystok, s. 333-343.
 • Olszewski, M., 2014, Współpraca przedsiębiorstw turystycznych z uczelniami wyższymi jako metoda niwelowania luki wiedzy w: Kruczek Z., Banasik W. (red.), Dynamika przemian rynku turystycznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych, Warszawa, s. 249-257.
 • Gołembski, G., Olszewski, M., 2015, Przedsiębiorczość i innowacyjność liderów rynku turystycznego - analiza studium przypadku w: Grzegorz Gołembski (red.), Turystyka w badaniach ekonomicznych, Polskie Wydawnictwo Naukowe (PWN), Warszawa, s. 123-134.
 • Bednarska, M., Olszewski, M., 2015, Is employer branding a challenge for high-contact service industries? Insights from the hospitality sector in Poland w: International Tourism and Hospitality Management Conference Book of Proceedings (Sarajevo, 30thSeptember - 4th October 2015), Faculty of Science, University of Sarajevo, s. 293-303.
 • Bednarska, M., Olszewski, M., 2016, Effect of work experience on students’ attitudes toward hospitality careers w: Kozak, M., Kozak, N. (red.), Tourism and Hospitality Management, Emerald Group Publishing Limited, s. 235-249.