Postępowania habilitacyjne prowadzone na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - Dz. U. z 2014 r., poz. 1852 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1767.