Wydawnictwo „Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej” powstało w celu upowszechniania dorobku naukowego pracowników i doktorantów Katedry Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP oraz współpracujących z nimi osób.

Pracami Wydawnictwa kieruje Komitet Redakcyjny. Przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego jest Kierownik KEPiŚ., dr hab. Waldemar Budner, prof. nadzw. UEP.


Wydawnictwo wydało cztery monografie. Pierwsza monografia pt. "Rola obszarów metropolitalnych w polityce regionalnej i rozwoju regionalnym" pod redakcją dr Wojciecha Kisiały i dr Bartosza Stępińskiego została wydana w 2013 roku. Rok później, w 2014 roku, opublikowana została monografia prof. Waldemara Budnera pt. "Handel w rozwoju miasta". Również w 2014 roku ukazała się monografia pod redakcją dr Roberta Romanowskiego "Marketing terytorialny. Migracje w ośrodkach akademickich".


We wrześniu 2015 roku ukazał się nakładem Wydawnictwa podręcznik do nauki języka niemieckiego "Im Raum wirtschaften" – Kursbuch ("O gospodarowaniu w przestrzeni"). Podręcznik został napisany przede wszystkim z myślą o studiujących kierunek Gospodarka przestrzenna lub kierunki pokrewne (np. Ekonomia przestrzenna, Planowanie przestrzenne, Urbanistyka) i pogłębiających jednocześnie znajomość języka niemieckiego na poziomie B2/C1. Jest to pierwsza tego typu praca w Polsce dedykowana studentom gospodarki przestrzennej. Kurs łączy aktywną naukę języka niemieckiego z poznawaniem ciekawych zagadnień przedstawionych w trzech częściach (pojęcia, teoria i praktyka).