Educating for 35 001 days
Projekty

Pomiar płynności i dynamika procesu transakcyjnego

Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Konkurs OPUS
Nr rejestracyjny: 2017/25/B/HS4/01546
Czas trwania projektu: 07.02.2018 - 06.10.2021
Budżet: 156 200 zł
Opis projektu:
Płynność instrumentów notowanych na rynkach finansowych jest jedną z najistotniejszych kwestii we współczesnych finansach. W literaturze wskazuje się, że ma ona znaczenie w aspekcie wyceny instrumentów finansowych, alokacji aktywów w portfelach, jak również zarządzania ryzykiem. Stanowi ważny wyznacznik jakości rynku. Na jej braku tracą wszyscy uczestnicy rynku: inwestorzy, którzy nie będą skłonni do zakupu nowych akcji, mając na uwadze potencjalne problemy z ich sprzedażą po akceptowalnej cenie, jak i animatorzy rynku, odpowiedzialni za podtrzymywanie obrotu na danych walorach. Płynność jest ważna zarówno dla inwestorów, jak i dla organizatorów obrotu. 

Płynność jest wielkością nieobserwowalną i przybliżaną za pomocą szeregu zmiennych zastępczych (ang. proxy). Nieuchwytność pojęcia płynności instrumentu finansowego wynika właśnie z tego, iż obejmuje ono szereg własności transakcyjnych obserwowanych na rynku. Badania płynności przebiegają w wielu wymiarach – obejmują miary tworzone na podstawie różnych zbiorów informacji, w różnej częstotliwości i w różnych segmentach rynku finansowego. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, które spośród miar są najbliższe faktycznie obserwowanym kosztom transakcyjnym. Zamierzony projekt ma na celu porównanie miar płynności akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W projekcie uwzględnione zostaną miary wyznaczane na podstawie danych dziennych i danych śróddziennych, obserwowanych z wyższą częstotliwością, a na tej podstawie wskazane zostaną miary optymalne. Badaniu poddane zostaną także zależności obserwowane w charakterystykach procesu transakcyjnego, takich jak zmienność czy wolumen, i ich wpływ na płynność na polskim rynku kapitałowym.

Przeprowadzone badania pozwolą uzyskać odpowiedź na pytanie, na ile istotne w szacowaniu płynności jest stosowanie danych śróddziennych, a w szczególności czy i jakie miary konstruowane na podstawie ogólnodostępnych danych dziennych mogą z zastąpić bardziej skomplikowane obliczeniowo i wymagające czasowo miary konstruowane na podstawie danych śróddziennych. Proponowany projekt pozwoli uzupełnić lukę w badaniach i odpowiedzieć na istotne pytania dotyczące zależności między cenami, zmiennością a miarami płynności, a przez to przyczynić się do lepszego opisu procesów cenotwórczych. Projekt ma na celu zbadanie zależności między płynnością a zmiennością. Wyniki proponowanych badań są interesujące nie tylko z punktu widzenia naukowego, ale również przydatne dla inwestorów czy praktyków rynku kapitałowego.

Kierownik projektu
dr hab. Barbara Zofia Będowska-Sójka, prof. UEP 
pracownik naukowy Katedry Ekonometrii 


www.researchgate.net/profile/Barbara_Bedowska-Sojka 

Profil na google scholar

www.mendeley.com/profiles/barbara-bdowska-sjka/  


Zespół

dr hab. Agata Kliber, prof. UEP
pracownik naukowy w Katedrze Matematyki Stosowanej


dr hab. Krzysztof Echaust, prof UEP
pracownik naukowy w Katedrze Badań Operacyjnych


pracownik naukowy w Katedrze Ekonometrii