Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu uzyskał dofinansowanie w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Doskonałość dydaktyczna uczelni”. Pozyskane środki pozwolą na wsparcie procesu zmian organizacyjnych oraz podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.


W projekcie, oprócz szkoleń dla pracowników dydaktycznych, zaplanowano także utworzenie w strukturach UEP Biura Jakości Kształcenia, którego pracownicy będą koordynowali prace związane z podnoszeniem jakości kształcenia na Uczelni.


Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Kierownikiem projektu jest dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska, prof. UEP.
Jesteśmy ODPOWIEDZIALNI za jakość edukacji i badań naukowych oraz naszego otoczenia.