Dr hab. Remigiusz Napiecek, prof. UEP, został powołany przez Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na przewodniczącego Rady Uczelni na kadencję 2021-2024. W jej skład weszły cztery osoby spoza UAM, czworo reprezentantów uniwersytetu oraz Przewodnicząca samorządu studenckiego UAM. 

Nasz naukowiec będzie pełnił tę funkcję już po raz drugi. 

Rada jest ciałem doradczo-nadzorczym uczelni, powoływanym na mocy nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.