Uczymy już od 34 999 dni
Aktualne konkursy na projekty badawcze

SONATA BIS 8 Termin składania wniosków minął

Konkurs na projekty badawcze, którego celem jest powołanie nowego zespołu badawczego. Nabór wniosków jest prowadzony do 17 września 2019r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.(termin wewnętrzny 11 września 2019).
Konkurs skierowany jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora uzyskany od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Planowany projekt badawczy ma na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla nowego zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Kryteria oceny wniosku stanowią: osiągnięcia naukowe kierownika projektu, ocena wykonania uprzednio realizowanych projektów badawczych finansowanych ze środków na naukę, poziom naukowy planowanych badań, nowatorski charakter projektu i jego wpływ na rozwój dyscypliny naukowej, sposób powołania nowego zespołu naukowego, zaangażowanie podmiotu, w którym będzie realizowany projekt.

Każdy wnioskodawca, który zarejestruje wniosek w systemie osf proszony jest o wpisanie loginu Działu Badań Naukowych tj.: DBN128uep w zakładce redaktorzy pomocniczy.

Zachęcamy do składania wniosków. 


Strona konkursu SONATA BIS 9