Uczymy już od 35 007 dni
Projekty

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa w kontekście wyzwań Polskiego Ładu

Jednostka finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Konkurs: Nauka dla Społeczeństwa

Nr rejestracyjny: NdS/543640/2021/2022

Czas trwania projektu: 2022 – 2024

Budżet: 699 200,00 PLN

Wejście w życie Polskiego Ładu wraz z początkiem roku 2022 będzie miało znaczący wpływ na polską rzeczywistość gospodarczą. Polski Ład, jako plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19, ma za zadanie zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich obywateli. Osiągnięcie tych celów będzie możliwe m.in. dzięki realizacji założeń przyjętych w ramach poszczególnych obszarów Polskiego Ładu i wpływających na warunki, w których funkcjonować będą przedsiębiorstwa (Serwis Rzeczpospolitej Polskiej, 2021).

Wniosek wpisuje się w założenia programu Nauka dla Społeczeństwa związane z budowaniem współpracy między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej poprzez wypracowanie nowej wiedzy i praktycznych rozwiązań w zakresie wykorzystania przez przedsiębiorstwa efektów wejścia w życie Polskiego Ładu. Wniosek korzysta z najnowszego dorobku naukowego (Bamiatzi i inn. 2016) oraz wpisuje się w aktualny nurt badań (Cheong i Hoang, 2021) i bogatą praktykę gospodarczą w obszarze wykorzystania analizy ekonomicznej przedsiębiorstw do poprawy jakości decyzji.

W ramach niniejszej aplikacji dokonano kompleksowej analizy dostępnej dokumentacji (Ministerstwo Finansów, 2021), w wyniku czego wyselekcjonowano obszary Polskiego Ładu, których realizacja ma mieć największe przełożenie na warunki, w których funkcjonować będą przedsiębiorstwa, a następnie skonceptualizowano efekty realizacji założeń zawartych w tych obszarach poprzez określenie „zmiennych Polskiego Ładu”, tj. zmiennych opisujących otoczenie przedsiębiorstw, które w największym stopniu mają zostać dotknięte wejściem w życie Polskiego Ładu (katalog tych zawarty jest we wniosku). Równolegle, na bazie prowadzonych prac analitycznokoncepcyjnych oraz krytycznej analizy literatury wyselekcjonowano, a następnie precyzyjnie skonceptualizowano konstrukty, które w najbardziej syntetyczny sposób opisują sytuację ekonomiczną (kondycję finansową) przedsiębiorstw, i które zostaną dotknięte zmianami „zmiennych Polskiego Ładu”, tj. rentowność i płynność finansową (Mikołajewicz i Nowicki, 2021).

Kierownik projektu:
dr hab. Cezary Kochalski

Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny