Uczymy już od 34 958 dni
Projekty

Uwarunkowania niezależności audytu wewnętrznego w sektorze samorządowym w Polsce - badanie pilotażowe

Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Konkurs: MINIATURA 5
Nr rejestracyjny: 2021/05/X/HS4/00103
Czas trwania projektu: 31.08.2021 – 30.08.2022
Budżet: 12 529 zł
Opis projektu:
Celem planowanego badania naukowego jest identyfikacja potencjalnych czynników wpływających na niezależność funkcji audytu wewnętrznego w tym sektorze, zarówno w aspekcie organizacyjnym, jak i operacyjnym. Badanie ma charakter pilotażowy. W sektorze finansów publicznych, w tym w sektorze samorządowym, audyt wewnętrzny działa w oparciu o ustawę o finansach publicznych z 2009 roku. Ze względu na fakt, że w Polsce samorząd terytorialny jest trójszczeblowy, na etapie pilotażowym planuje się objąć badaniem 16 urzędów marszałkowskich. W podmiotach tych, z uwagi na ich wielkość i złożoność organizacyjną, funkcja audytu wewnętrznego jest rozbudowana. Można zatem założyć, że na podstawie badania w tych jednostkach zostanie zidentyfikowane najwięcej faktycznych i hipotetycznych czynników, które mogą wpływać na niezależność działań audytu wewnętrznego. W badaniu zostanie zastosowana metoda pogłębionego wywiadu indywidualnego (in-depth interview, IDI) przeprowadzonego z zarządzającymi audytem wewnętrznym w badanych jednostkach, na podstawie scenariusza wywiadu z pytaniami otwartymi. Efektem tego działania naukowego będzie opracowanie instrumentu pomiarowego do badania głównego – kwestionariusza ankiety w wersji elektronicznej, wypełnianego przez respondentów samodzielnie (Computer Assisted Web Interview – CAWI). W kolejnych etapach badaniem zostaną objęte pozostałe jednostki samorządu terytorialnego – na szczeblu powiatowym i gminnym. Badanie główne będzie miało charakter ogólnopolski.
Kierownik projektu
dr Joanna Przybylska
Katedra Finansów Publicznych

Researchgate
Google Scholar