Uczymy już od 34 956 dni
Projekty

Włączenie kwestii mieszkaniowej do polityki społecznej w zakresie opieki długoterminowej: podejście porównawcze

Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Konkurs SONATA 14
Nr rejestracyjny: 2018/31/D/HS5/01913
Czas trwania projektu: 30.10.2019 - 29.10.2022
Budżet: 196 739 zł
Opis projektu:
Proces starzenia się społeczeństw jest jednym z głównych czynników wzrostu zapotrzebowania na opiekę długoterminową dla osób starszych. Wzrost zapotrzebowania na tę opiekę jest z kolei wskazywany jako duże wyznanie dla systemów polityki społecznej w większości państw Unii Europejskiej. Jedną z typowych odpowiedzi na rosnące potrzeby opiekuńcze w wielu krajach europejskich był rozwój strategii opartych na koncepcji starzenia się we własnym domu (ang. “ageing in place”). Tego typu strategie mają na celu zwiększenie dostępności opieki świadczonej w miejscu zamieszkania osoby starszej lub w jej najbliższym otoczeniu. Niemniej jednak, reformy opieki długoterminowej w Europie oparte były na domyślnym założeniu, zgodnie z którym warunki mieszkaniowe osób starszych są adekwatne do ich potrzeb. To założenie może być jednak zakwestionowane przez przywołanie licznych okoliczności, w których osoby potrzebujące opieki żyją w trudnych warunkach ze względu na niski dochód, obecność fizycznych czy społecznych barier lub niedostateczny system publicznego wsparcia usługowego w ich sąsiedztwie.

Celem niniejszego projektu jest zakwestionowanie, w sposób systematyczny, założenia o adekwatnych warunkach mieszkaniowych osób starszych potrzebujących opieki długoterminowej. Cel ten będzie osiągnięty poprzez włączenie kwestii mieszkaniowej do badań porównawczych nad polityką dotyczącą opieki długoterminowej.
W badaniu wykorzystany zostanie dorobek dyscyplin, w których zagadnienie kwestii mieszkaniowych stanowi istotny element jakości życia osób starszych, takich jak: housing studies, urban studies czy gerontologia. W oparciu o te badania wnioskodawca dokona identyfikacji elementów związanych z mieszkalnictwem, które są istotne dla polityki dotyczącej opieki długoterminowej. Każdy taki element zostanie opisany teoretycznie oraz ustalony zostanie sposób jego pomiaru, a także możliwy wpływ na implementację polityki społecznej dotyczącej opieki długoterminowej. W części empirycznej, oprócz wykorzystania ogólnodostępnych baz danych, wnioskodawca dokona zebrania i standaryzacji danych krajowych po to by otrzymać adekwatne wskaźniki sytuacji osób starszych. Elementem realizacji projektu będzie także analiza ilościowa baz danych obejmujących reprezentatywne badania sondażowe. W celu ubogacenia analizy empirycznej, wnioskodawca przeprowadzi taką analizę przy wykorzystaniu różnych zbiorów danych opartych na badaniach sondażowych.


Kierownik projektu
dr Paweł Łuczak
Katedra Pracy i Polityki Społecznej
Profil na google scholarWykonawca:

Ewa Barczak, studentka Polityki Społecznej na UEP ( I stopień)

www.researchgate.net/profile/Ewa_Barczak