Imię i nazwisko: Edyta Małecka-Ziembińska

Instytut: Instytut Finansów

Katedra: Katedra Finansów Publicznych

Pokój: 212aC

Adres e-mail: edyta.malecka-ziembinska@ue.poznan.pl

Research Gate link: www.researchgate.net/profile/Edyta_Malecka-Ziembinska

UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info.seam?id=UEP6fdc3d2747354ea48a928959e6c41b87

Obszar zainteresowań

Subdyscyplina: finanse publiczne

Kody JEL wraz z nazwami: F3 (International Finance), G4 (Behavioral Finance), H (Public Economics), J3 (Wages,

Compensation, and Labor Costs), K34 (Tax Law)

Słowa kluczowe: Budżet i polityka budżetowa ; Podatki i polityka podatkowa ; Cło i systemy celne ; Finanse ubezpieczeń

społecznych ; Koszty pracy i klin podatkowy

Wybrane publikacje

1. Małecka-Ziembińska, E. (2018). European Union funds in IT deployment for the Polish tax administration. European

Journal of Service Management, 27/2(3), 263–269. http://doi.org/10.18276/ejsm.2018.27/2-32.

2. Małecka-Ziembińska, E. (2017). Opodatkowanie spadków zagranicznych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVIII(9 cz.

3), 43–57.

3. Małecka-Ziembińska, E. (2017). Luka w podatku od towarów i usług oraz sposoby jej ograniczania. KWARTALNIK

KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE, (1), 45–60.

Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

1. Efektywność wydatków na badania i rozwój w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej

(http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=415414&from=publication)

2. Influence of personal income tax on income distribution in Israel between 1997 and 2015

3. Prorodzinność podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2007–2018

Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

Kody JEL: G4, H, I3, J3, K34

Słowa kluczowe: informatyzacja administracji publicznej; międzynarodowe aspekty opodatkowania; polityka

antydumpingowa UE i konsekwencje celne Brexitu; luka podatkowa i działania uszczelniające system podatkowy;

ekologizacja systemu podatkowego

Preferowany język dysertacji: polski, angielski