Doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W 2018 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku Ekonomia specjalność zasoby ludzkie w organizacji i obroniła pracę magisterską pt. Ocena reformy edukacji w 2017 roku – badanie opinii internautów (promotor prof. Piotr Michoń). Absolwentka II edycji dwusemestralnych studiów podyplomowych z zakresu Rozliczeń kadrowo-płacowych organizowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (2019 rok).


 Zainteresowania naukowe


  • Organizacja i reformy systemu edukacji w Polsce
  • Praktyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, prawo pracy
  • Welfare state, Zasługiwalność na świadczenia (ang. deservingness), determinanty procesu kształtowania opinii na temat beneficjentów pomocy społecznej
  • Psychologia społeczna
  • Psychologiczne różnice płci

Zainteresowania pozanaukowe:


  • Behawiorystka kotów

Znajomość języków obcych:


  • Język angielski B2 (certyfikat FCE)
  • Język niemiecki B1+

Działalność pozaakademicka:


  • Specjalista w Wydziale Kadr i Szkolenia w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu