Ważniejsze wydarzenia związane karierą naukową:

Urodził się 4 stycznia 1940 roku w Śremie, tam też ukończył Liceum im. Wybickiego. „Moja kariera naukowa jest związana od rozpoczęcia studiów historycznych w 1957r. z osobą dr T. Filipiaka i Profesora Władysława Rusińskiego. W Katedrze Historii Gospodarczej UAM kierowanej przez Profesora uzyskałem stypendium naukowe, tutaj zajmowałem się też biblioteką, zbierałem dane do bibliografii z zakresu historii gospodarczej itp. Profesor po zakończeniu studiów zapewnił mi staż naukowy w Katedrze Historii Gospodarczej WSE, pełnił wtedy obowiązki Rektora WSE. Pod jego kierunkiem uczyłem się zasad pracy naukowej pisząc rozprawę doktorską. Z nim do końca jego życia uzgadniałem swoje najważniejsze decyzje. On również wspierał mnie w staraniach o uzyskanie stypendium Fulbrighta – udało mi się je uzyskać w 1970 r.. W USA zetknąłem się z wieloma wybitnymi ekonomistami, (pięciu z nich uzyskało później Nobla). Szczególne znaczenie miało jednak dla mnie poznanie i pomoc T.W. Schultza (laureat Nobla 1979) oraz M. J. Bowman. Duże wrażenie wywarło też poznanie wielu innych wybitnych przedstawicieli szkoły chicagowskiej (wykłady M. Friedmana, seminaria G. Beckera, R.W.Fogela). W czasie pobytu w USA przebywałem też na innych uniwersytetach (3 miesiące w Berkeley). W 1982r. uzyskałem stypendium IREX, w 1976r. uczestniczyłem w Seminarium w Salzburgu. W 1990r. uzyskałem stypendium DAAD dzięki czemu mogłem zapoznać się bliżej z dorobkiem nauki niemieckiej z zakresu zarządzania kadrami (Prof. J. Hentze). Przez wiele lat współpracowałem w zakresie dydaktyki z Prof. D. Squarrą z Uniwersytetu im Humboldta. Wiele dla mnie znaczy przyjaźń z dr Dee Fink z Uniwesrsytetu w Oklahomie w Norman.

Istotne są dla mnie osobiście wspomnienia z okresu sprawowania funkcji opiekuna roku studiów (rocznik 1971 – 1975) – poznałem wtedy bliżej kilka osób z którymi czuję się stale emocjonalnie związany (W. Pawłowski, J.Szambelańczyk i wielu innych).”

Żonaty od 1962 r. „Żona Maria z domu Śniedziewska (mgr bibliotekoznastwa) uczęszczała ze mną do jednej klasy w szkole podstawowej i średniej.”

Podczas uroczystego posiedzenia Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, które odbyło 23 lutego 2006 w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, prof. zw. dr hab. Józefowi Orczykowi wręczony został Medal im. Wacława Szuberta. Medal jest nadawany osobom (instytucjom), które w sposób znaczący przyczyniają się do rozwoju nauki i praktyki w zakresie pracy i polityki społecznej.
Dnia 6 czerwca 2006 r. Przewodniczący Kapituły prof. dr hab. Zdzisław Sadowski w dowód uznania zasług na rzecz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego wręczył Profesorowi Józefowi Orczykowi Złotą Odznakę Honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z Wieńcem.

Tematy prac magisterskich i ich daty egzaminu magisterskiego, uczelnia i kierunek studiów:
 • Produkcja zbożowa Wielkopolski w latach 1929 – 1939. 27 luty 1962r. UAM historia
 • Studia na Wydziale Rolno – Leśnym Uniwersytetu w Poznaniu (lata 1919-1939), 2 kwiecień 1963 UAM Pedagogika
 • Ustrój rolny w Polsce w latach 1929 – 1935. 7 grudzień 1965 WSE Poznań 1965 Ekonomia
Temat pracy doktorskiej i data obrony, promotor:
 • Kryzys sił wytwórczych i produkcja rolna w Polsce w latach 1929- 1935, WSE Poznań, 22 listopad 1967, promotor Prof. dr habil. Władysław Rusiński. Ekonomia
Temat pracy habilitacyjnej i data zatwierdzania:
 • Rozmiary i ekonomiczne konsekwencje zmian w wykształceniu osób zatrudnionych w rolnictwie w Polsce Ludowej. 14 wrzesień 1978
Data uzyskania stanowiska profesora AE Poznań:
 • 1 październik 1982
Data uzyskania tytułu profesora:
 • 1 września 1982
Wypromowani doktorzy:
 • 11 doktorów
Zainteresowania pozanaukowe: tenis, siatkówka, książki historyczne, Polityka


Polecane książki, które warto przeczytać:
 • Gert Hofstede , Kultury i organizacje, PWE 2000.
 • Władysław Szpilman, Pianista. Warszawskie wspomnienia 1939 – 1945, Znak. Kraków 2001.
Funkcje pełnione na Uczelni:
 • 1987-1990 Prorektor
 • 1975-1980 Dyrektor Międzywydziałowych Studiów dla Pracujących
 • 1991- 2010 Kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej
 • 1983-1991 Dyrektor Instytutu Polityki Społecznej
 • 1972-1987 Kierownik Studium Pedagogicznego
 • 1972-1974 I sekretarz KU PZPR w Uczelni
Funkcje pełnione poza Uczelnią:
 • 1998 – Pierwszy Rektor Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (nowopowstała uczelnia państwowa)
 • 1992 – 1996 Pierwszy Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu (pierwszej w Poznaniu uczelni prywatnej)
 • 1986 – Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, od 1999 wiceprzewodniczący oraz przewodniczący Jury przyznającego nagrody za publikacje książkowe
 • Członek Założyciel i Prezydent stowarzyszenia „Studenci dla Przedsiębiorczości” (SIFE)
 • Prezes Oddziału PTE w Poznaniu, członek Rady Naukowej przy Zarządzie Krajowym
 • Od 2002 r. Przewodniczący Kapituły Nagrody im. H. Cegielskiego – lidera pracy organicznej
 • Od 2002 r. członek Komitetu Nagród Gospodarczych Marszałka Województwa Wielkopolskiego
 • Członek Towarzystwa Polityki Społecznej
 • Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 • Od 2004 r. członek Wielkopolskiej Rady ds. Zatrudnienia
 • Od 2005 r. członek Rady Naukowej IPiSS
 • Od 2007 Przewodniczący Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN
Działalność naukowo-dydaktyczna
Aktualne tematy badawcze: Zmiany zakresu pracy – deficyt pracy czy zatrudnienia.
Dziedziny naukowe których dotyczyły wcześniejsze badania:historia gospodarcza. Gospodarka Polski międzywojennej a zwłaszcza zmiany w produkcji i stosunkach agrarnych, metodyka kształcenia i uczenia się przedmiotów ekonomicznych, ekonomika i organizacja oraz zatrudnienie w szkolnictwie, zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach – uwarunkowania i dylematy, uwarunkowania i determinanty rozwoju zakresu świadczeń społecznych.