Ur. 22.11.1959 w Poznaniu;
 • 1974-1978 nauka w klasie o profilu matematyczno-fizycznym w VIII LO w Poznaniu im. Adama Mickiewicza;
 • 1978-1983 studia na kierunku Ekonomika i organizacja handlu zagranicznego na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ukończone z medalem Summa Cum Laude; Temat pracy magisterskiej: „Polityka handlu zagranicznego i jego rozwój w nowych krajach przemysłowych Azji”, 17.06.1983.
 • Stopień doktorski - 17.05.1991 „Relacje świadczeń emerytalnych do dochodów z pracy i ich uwarunkowania (na przykładzie Polski, RFN i Wielkiej Brytanii)”, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • Habilitacja - 30.03.1998 „Wielostopniowe systemy zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej i w Polsce. Między państwem a rynkiem”, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • Od 2001 roku pracuje na stanowisku profesora, od 19.04.2007 posiada tytuł profesora nauk ekonomicznych.
Staże naukowe: Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu, 1 miesiąc w roku 1988; London School of Economics, 3 miesiące w roku 1990; Stypendysta Fundacji im. Alexandra von Humboldta w latach 1994-1996 na Uniwersytecie w Bremie, w Centrum Polityki Społecznej.
Działalność dydaktyczna - prowadzone przedmioty: 
Międzynarodowa i porównawcza polityka społeczna, Polityka społeczna w Unii Europejskiej, Praca i migracje zarobkowe zarobkowe w Europie, Beschäftigung und Migration in Europa.

Tematy seminariów: „Rynek pracy i polityka społeczna w Polsce i w innych państwach Unii Europejskiej”.

Języki: angielski, niemiecki, rosyjski.

Zainteresowania badawcze
Dziedziny: ekonomia, polityka społeczna, integracja europejska: ekonomiczna teoria polityki społecznej, zabezpieczenie społeczne, w tym zwłaszcza emerytalne, w Polsce i w innych państwach europejskich, polityka społeczna i sytuacja społeczna w Unii Europejskiej, rynek pracy, migracje zagraniczne 
Tematy: Polityka społeczna w rozszerzonej Unii Europejskiej, Analytical support on the socio economic impact of social protection reforms in the EU Member States and EFTA/EEA, candidate and pre-candidate countries.
Projekty badawcze
 • Udział w międzynarodowym projekcie ASISP: “Analytical support on the socio economic impact of social protection reforms in the EU Member States and EFTA/EEA, candidate and pre-candidate countries”, projekt zamówiony przez Komisję Europejską, od 2008 do 2014, ekspert polski – raporty i analizy na temat zabezpieczenia społecznego w Polsce;
 • Udział w międzynarodowym projekcie na temat „Transition costs of reformed pension systems”, 2007, opracowanie niepublikowane pt. „Transition costs of the reformed pension system in Poland”;
 • Udział w międzynarodowym projekcie na temat „AIM: Adequacy of Old-Age Income Maintenance in the EU”, 2007; opracowanie niepublikowane pt. „Pension replacement rates and poverty in old age in Poland – future development”;
 • Udział w międzynarodowym projekcie na temat „Europejska polityka społeczna”, koordynowanym przez Europäische Akademie w Ahrweiler w Niemczech, od 2003 do 2005 (współautor książki Enabling Social Europe, Springer, Berlin, Heidelberg, New York 336 s.);
 • Udział w międzynarodowym projekcie zamówionym przez Komisję Europejską „Study on the Social Protection Systems in the 13 Applicant Countries” 2002-2003, autor opracowania Country Study Poland: Pensions, w: Social Protection in the Candidate Countries: Country Studies Czech Republic, Slovak Republic, Poland, red. Gesellschaft für Versicherungswissenaschaft und – gestaltung e.V., Schriftenreihe der GVG, tom 41, Akademische Verlagsgesellschaft Aka GmbH, Berlin, s. 39-58 (w ramach projektu konferencja w Brukseli 5-6.12.2002);
 • Współpraca z Centrum Polityki Społecznej Uniwersytetu w Bremie w ramach grupy badawczej zajmującej się transformacją systemów emerytalnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej”, koordynator profesor Winfried Schmähl, od 1996 roku.
Konferencje w ostatnich kilku latach

2016 
Konferencje w Polsce
 • 9.03.2016, Poznań, tytuł konferencji: Procesy migracyjne i rynek pracy w Polsce – organizator: Rada Naukowa PTE i Komitet Nauk Ekonomicznych PAN – referat pt. Obcokrajowcy na  studiach a rynek pracy w Polsce.

2015
Konferencje w Polsce
 • 22.01.2015, Warszawa, tytuł konferencji: O ubezpieczeniu w polityce społecznej, z okazji Jubileuszu Profesora Tadeusza Szumlicza – organizator: SGH – referat pt. Zabezpieczenie emerytalne – wyzwania i perspektywy.
 • 17.11.2015, Piotrków Trybunalski, tytuł konferencji: Ogólnopolska konferencja emerytalna – organizator: Politechnika Łódzka – referat pt. Czy w systemie emerytalnym niezbędne jest ustalenie wieku emerytalnego?
Konferencje za granicą
 • 10.12.2015, Denizli – Turcja, tytuł konferencji: 7th  International  Social  Human
 • Rights  Symposium – organizator: Pamukkale University – referat pt. Recent trends in social protection at the EU level 

2014
Konferencje w Polsce
 • 3-4.04.2014, Lublin, tytuł konferencji: Systemy ubezpieczeń społecznych – między solidaryzmem a indywidualizmem – organizator: Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – referat pt. Dlaczego ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe?
 • 9.07.103, Warszawa, tytuł konferencji: Klub Polska 2025+ - organizator: Związek Banków Polskich – referat pt. Emerytury 2025+
 • 16-17.10.2014, Poznań, tytuł konferencji: Social Security Systems and Demographic Challenges – organizator: Politechnika Poznańska – referat pt. Demographic challenges for social security in Poland
Konferencje za granicą
 • 19.09.2014, Wilno, Litwa,  tytuł konferencji: The 20th Anniversary of the Lithuanian Pension System: Experience and Prospects – organizator: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Litwy – referat pt. Pension reforms in Poland in 1999-2014: Towards pension saving and backwards
 • 6-7.11.2014, Wiedeń, Austria, tytuł konferencji: Wirtschaft und Politik in Ostmitteleuropa 10 Jahre nach der EU-Erweiterung (Gospodarka i polityka w Europie Środkowo-Wschodniej 10 lat po rozszerzeniu UE) – organizator: Fachkommission Wirtschafts- und Sozialwissenschaften w J.G. Herder-Forschungsrat oraz  Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM) – referat pt. Estland, Lettland, Litauen und Polen: Wirtschaft und Politik 2004-2014 (Estonia, Łotwa, Litwa i Polska: Gospodarka i polityka 2004-2014)

2013
Konferencje w Polsce
 • 3-5.04.2013, Wrocław, tytuł konferencji: Ubezpieczenie społeczne dawniej i dziś - organizator: Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych – referat pt. Demograficzne i ekonomiczne uwarunkowania ubezpieczenia społecznego.
 • 12-13.09.2013, Poznań, tytuł konferencji: Pension reform in post-socialist and other countries – Comparison and evaluation – organizator: Politechnika Poznańska – referat pt. Polish pension reforms in 2011-2013: Retreat or adjustment?
 • 28-29.11.2013, Warszawa, IX Kongres Ekonomistów Polskich – organizator: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – referat pt. Systemy zabezpieczenia społecznego w państwach członkowskich UE w okresie kryzysu.

2012
Konferencje w Polsce
 • 29.03.2012, Wrocław, tytuł konferencji: Problematyka wieku emerytalnego. ZUS jako wykonawca ubezpieczeń społecznych - organizator: Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, Oddział ZUS we Wrocławiu – referat pt. Przesłanki podwyższania wieku emerytalnego.
 • 14-16.05.2012, Łochów, tytuł konferencji: Polityka społeczna w dobie postępu i rozwoju społeczno-gospodarczego - organizator: Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – referat pt. Przesłanki i problemy podwyższania wieku emerytalnego.
 • 4-5.09.2012, Kazimierz Dolny, tytuł konferencji: Wiek emerytalny – organizator: Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego – referat pt. Podwyższanie wieku emerytalnego w świetle demografii i sytuacji na rynku pracy.
 • 13-15.09.2012, Poznań, tytuł konferencji: Old Age Crisis and Pension Reform - Where do we stand? – organizator: European Network for Research on Supplementary Pensions – referat pt. Pension reforms in Poland and in other CEE countries 1998-2012.
Konferencje za granicą
 • 20.06.2012, Bruksela, tytuł konferencji: ASISP Annual Network Meeting w ramach projektu “Analytical support on the socio-economic impact of social protection reforms in the EU Member States and EFTA/EEA, candidate and pre-candidate countries” – organizatorzy: Komisja Europejska i GVG – referat pt.  Raising the statutory retirement age in Poland (Podwyższenie wieku emerytalnego w Polsce).
 • 29.06.2012, Erkner (Niemcy), tytuł konferencji: Pensions in crisis – organizatorzy: European Institute of Social Security, Deutsche Rentenversicherung Bund – referat pt. Pensions in crisis: Poland (Emerytury w kryzysie: Polska).

Pełnione funkcje na Uczelni
2008-2016: prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą 
Od 1.09.2016: rektor  

Pełnione funkcje poza Uczelnią
 • członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk (1999-2002, 2007-2011, 2011-2014, 2015-2018)
 • przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego (od 2011)
 • członek Council of Advisors Population Europe (od 2012)
 • członek redakcji czasopisma „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny (od 2012)
 • członek Rady Programowej miesięcznika „Polityka Społeczna” (od 2015)
 • członek Rady Programowej kwartalnika „Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia” (od 2015)
 • przewodniczący Rady Programowej kwartalnika „Ubezpieczenia społeczne. Teoria 
 • i praktyka” (od 2015)
 • członek Rady Społecznej przy Prezesie Rady Ministrów w latach 2004-2005
 • sekretarz Komisji Nauk Ekonomicznych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (2008-2013)