Projekt „E-learning szansą na zdobycie kompetencji” POWR.03.01.00-00-W069/18 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020