VII edycja studiów podyplomowych "Zarządzanie projektami IT" będzie realizowana w roku akademickim 2021/2022. Studia trwają dwa semestry.


Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych zaplanowano na 22 października 2021 roku.


Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą przeważnie w piątki i soboty:

- piątki (zajęcia online w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną i pracą w grupach w godzinach 17:00 - 20:10),
- soboty (zajęcia w trybie stacjonarnym od godziny 9:00 do godziny 18:50).
Planowany jest też jeden zjazd od piątku do niedzieli poświęcony szkoleniu certyfikacyjnemu PRINCE2 (w niedzielę zajęcia od godziny 08:20 do 15:10).

UWAGA!

Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, wszystkie zajęcia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość.

 

Gwarancja satysfakcji! Możesz w każdej chwili zrezygnować ze studiowania, a my zwrócimy Ci pieniądze za niewykorzystane zajęcia i usługi dodatkowe oferowane w ramach studiów (licząc od kolejnego miesiąca w stosunku do daty złożenia deklaracji zakończenia studiów).


Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

7.290 zł w przypadku płatności jednorazowej;

7.400 zł w przypadku płatności w 2 ratach;

7.600 zł w przypadku płatności w 4 ratach

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 5.832 zł.


1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 7.290 złotych (lub 5.832 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- opłatę należy wnieść w terminie do dnia 5 października 2021 r.


2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 3.700 zł (lub 2.960 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.*

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.900 zł (lub 1.520 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.*

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.


Cena zawiera wszystkie opłaty, w tym opłaty za egzaminy PRINCE2® Foundation oraz AgilePM® i wydanie certyfikatów. Jeśli uczestnik studiów posiada już jeden lub oba certyfikaty może zostać zwolniony z egzaminu i części czesnego, która przypada na opłatę egzaminacyjną. Należy taką sytuację zgłosić u kierownika SP, niezależnie od złożenia aplikacji w systemie rekrutacyjnym.


Słuchacze SP "Zarządzanie projektami IT" mają prawo podjąć równolegle SP "Zarządzanie relacjami z klientami CRM" w specjalnej cenie 1.290 złotych (rabat 3.000 złotych - cena regularna 4.290 złotych). Płatność jednorazowa do 5 października 2021 roku. Szczegóły dotyczące współdzielonego programu w zakładce Program studiów.


O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),

- kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.


Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty na VII edycję studiów należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie. 

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji Biuro Studiów Podyplomowych -Kontakt  

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych 

Centrum Edukacji Menedżerskiej 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe Zarządzanie projektami IT


Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych

ul. Towarowa 55 , III piętro, p. 3.4

  

Reaktywacja studiów:
Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor. 

W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.