Cena studiów: 4.290 złotych (przy płatności jednorazowej).

Istnieje możliwość realizacji płatności w 4 ratach. W przypadku wybory wariantu płatności ratalnych całkowita cena za studia wynosi 4.990 zł (4 raty po 1.247,5 zł każda).


Słuchacze SP "Zarządzanie relacjami z klientami CRM" mają prawo podjąć równolegle SP "Zarządzanie projektami IT" w specjalnej cenie 4.290 złotych przy płatności jednorazowej (rabat 3.000 złotych, cena regularna przy jednorazowej płatności 7.290 złotych). Płatność jednorazowa kwoty 4.290 zł do 31 października 2019 roku (lub w 4 ratach po 1.147,50 zł - w przypadku wyboru płatności ratalnych łączna cena za studia SP "Zarządzanie projektami IT" realizowane razem ze studiami "Zarządzanie relacjami z klientami CRM" wynosi 4.590 zł). Szczegóły dotyczące współdzielonego programu w zakładce Program studiów.


Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- odpis lub kserokopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika CEM-UEP) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,

- kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.


Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty na V edycję studiów (trwającą od listopada 2019 roku do października 2020 roku) należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie podanym podczas rejestracji w systemie. 

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Collegium Altum, V piętro, p. 513

Poznań, ul. Powstańców Wlkp. 16, 

pn.-pt. w godz. 8.00-15.00

Listownie:
 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem Studia Podyplomowe Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)


Terminy wnoszenia opłat za studia:

W przypadku płatności jednorazowej (4 290 zł) - 31.10.2019 r.

Płatność w ratach - 4 raty po 1 247,5 zł każda (łącznie 4 990 zł)
I rata do 31.10.2019 r.
II rata do 31.12.2019 r.
III rata do 31.03.2020 r.
IV rata do 31.05.2020 r.


Reaktywacja studiów:
Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor.
W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.