Ramowy program przedmiotowy:

 1. Wprowadzenie do rynku finansowego
 2. Prawo rynku kapitałowego
 3. Prawo cywilne i gospodarcze
 4. Rachunkowość
 5. Instrumenty dłużne i analizy giełdowe
 6. Analiza techniczna w praktyce domu maklerskiego
 7. Elementy ekonometrii w warsztacie analityka
 8. Wycena spółki
 9. Szczegółowe zasady obrotu giełdowego
 10. Rynek instrumentów pochodnych
 11. Fundusze inwestycyjne
 12. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
 13. Inwestycje alternatywne i międzynarodowy rynek dzieł sztuki
 14. Rynek nieruchomości
 15. Elementy matematyki finansowej
 16. Modelowanie zmienności i ryzyka
 17. Finanse behawioralne
 18. Zarządzanie portfelem inwestycji
 19. Strategie inwestycyjne
 20. Doradztwo inwestycyjne
 21. Etyka zawodowa i funkcjonowanie domu maklerskiego
 22. Seminarium podyplomowe
Warunki ukończenia studiów:  pisemne zaliczenie tematyki poruszanej na zajęciach na koniec każdego semestru (egzamin z przedmiotów kierunkowych i zaliczenie z pozostałych przedmiotów). Studia podyplomowe kończą się obroną pracy podyplomowej.