Cena studiów: 4.900 złotych.Rekrutacja obejmie zainteresowane osoby, które są w stanie wylegitymować się wykształceniem co najmniej na poziomie licencjata. Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.


Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- odpis lub kserokopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika CEM-UEP) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,

- kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.


Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty na XX edycję studiów (trwającą od października 2019 roku do września 2020 roku) należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.


Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Collegium Altum (wieżowiec), V piętro, p. 513

Poznań, ul. Powstańców Wlkp. 16

pn.-pt. w godz. 8.00-15.00Listownie: 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

z dopiskiem: Studia Podyplomowe "Zarządzanie sprzedażą".Terminy wnoszenia opłat za studia:

W przypadku płatności jednorazowej 4.900,00 zł płatnej do dnia 18 października 2019r.

W dwóch ratach - 5.000,00 zł (po 2.500,00 zł każda rata):

- I rata płatna do dnia 18 października 2019r.

- II rata płatna do dnia 20 lutego 2020r.

W czterech ratach - 5.100,00 zł (po 1.275,00 zł każda rata):

- I rata płatna do dnia 18 października 2019r.

- II rata płatna do dnia 20 grudnia 2019r.

- III rata płatna do dnia 20 lutego 2020r.

- IV rata płatna do dnia 20 kwietnia 2020r.

 


Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor.