Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.


Cele studiów:

Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i rozwijanie umiejętności nauczania przedmiotu szkolnego podstawy przedsiębiorczości. Cel zostanie osiągnięty poprzez trzysemestralnych studiów podyplomowych w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli, zakończonych uzyskaniem dyplomu przez min. 45 osób. Cele szczegółowe studiów podyplomowych w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli to: (1) wzrost wiedzy z zakresu przedsiębiorczości wśród uczestników studiów podyplomowych dotyczący: a. sposobów planowania i finansowania działalności przedsiębiorstw, mechanizmów zachowań podmiotów gospodarczych; b. kształtowania postaw przedsiębiorczych w aspekcie społecznej odpowiedzialności biznesu; c.    planowania kariery zawodowej, identyfikacji i sposobów ograniczania ryzyka w procesie zaciągania zobowiązań. (2) wzrost wiedzy w zakresie nowoczesnych metod i innowacyjnych technik edukacyjnych nauczania przedsiębiorczości; (3) Wzrost umiejętności w zakresie nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, w tym dotyczących pomocy uczniom wyboru własnej ścieżki zawodowej Rezultaty studiów podyplomowych w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli:

  • Zwiększenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości wśród uczestników studiów dotyczącej sposobów organizacji przedsiębiorstw
  • Zwiększenie wiedzy na temat roli państwa w gospodarce
  • Zwiększenie wiedzy na temat planowania kariery zawodowej oraz kształtowania postaw przedsiębiorczych
  • Zwiększenie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod i technik edukacyjnych nauczania przedsiębiorczości

Adresaci studiów:

Adresatami studiów podyplomowych są dwie grupy docelowe: 1. nauczyciele, którzy chcą rozpocząć nauczanie  przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Szacowana liczba uczestników to około 35 osób. 2. nauczyciele, którzy prowadzą przedmiot podstawy przedsiębiorczości i którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat przedsiębiorczości w wymiarze gospodarczym, społecznym i indywidualnym oraz są zainteresowani ekonomią, zarządzaniem oraz znaczeniem transformacji gospodarczej Polski, która nastąpiła po 1989r. Szacowana liczba uczestników to około 15 osób. w przypadku niezrekrutowania zadeklarowanej liczby osób z uprawnieniami nauczyciela w tej grupie, grupa może być uzupełniona przez osoby z grupy aktywnych nauczycieli nieprowadzących przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.