Program studiów:

1. Część ogólna prawa cywilnego.

2. Podstawy prawa rzeczowego.

3. Podstawy prawa zobowiązań.

4. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego.

5. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego.

6. Źródła informacji o nieruchomościach.

7. Gospodarka przestrzenna.

8. Gospodarka nieruchomościami.

9. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze.

10. Gospodarka rolna, leśna i wodna.

11. Ochrona danych osobowych.

12. Zamówienia publiczne.

13. Podstawy ekonomii.

14. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości.

15. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji.

16. Elementy finansów i bankowości.

17. Podstawy matematyki finansowej.

18. Podstawy statystyki i ekonometrii.

19. Elementy rachunkowości.

20. Podstawy budownictwa.

21. Przegląd technologii w budownictwie.

22. Proces inwestycyjny w budownictwie.

23. Eksploatacja nieruchomości.

24. Podstawy kosztorysowania.

25. Status prawny rzeczoznawcy majątkowego.

26. Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych.

27. Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego.

28. Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości.

29. Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny.

30. Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce.

31. Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych.

32. Wycena nieruchomości zurbanizowanych.

33. Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami.

34. Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych.

35. Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych.

36. Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

37. Wycena masowa.

38. Dokumentacja procesu wyceny.

39. Doradztwo na rynku nieruchomości.

40. Wykład do wyboru.

41. Seminarium dyplomowe i egzamin.


Egzaminy:

1. Gospodarka nieruchomościami.

2. Podstawy ekonomii.

3. Podstawy budownictwa.

5. Status prawny rzeczoznawcy majątkowego.

6. Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce.

Studia kończą się przygotowaniem pracy podyplomowej i zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.