Dlaczego warto studiować Menadżer w opiece zdrowotnej?


Zmiany zapoczątkowane w systemie opieki zdrowotnej w Polsce po wejściu w życie reformy służby zdrowia, spowodowały daleko idące zmiany w funkcjonowaniu podmiotów uczestniczących w tworzeniu rynku usług medycznych. Dlatego też Katedra Badań Rynku i Usług Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podjęła decyzję o uruchomieniu I edycji Studiów Podyplomowych „Menadżer w opiece zdrowotnej” skierowanych do osób zainteresowanych doskonaleniem kompetencji menadżera.Cel studiów:


Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do rozwoju potencjału menadżerskiego. W ramach studiów absolwenci będą mogli pogłębić wiedzę w zakresie: budowania wizerunku, ukierunkowania wiedzy na zarządzanie w opiece zdrowotnej, skonfrontowanie własnych doświadczeń z najnowszymi trendami w biznesie.

Uprofilowanie programu studiów przesądziło o doborze osób prowadzących zajęcia. W realizację programu zaangażowani będą zarówno pracownicy naukowo – dydaktyczni, jak i menedżerowie podmiotów leczniczych.


Cele szczegółowe:
• zaznajomienie słuchaczy z tematyką i wymogiem odpowiedzialności cywilnej personelu medycznego,
• zaznajomienie słuchaczy z tematyką i wymogiem odpowiedzialności karnej personelu medycznego,
• zaznajomienie słuchaczy z tematyką i wymogiem odpowiedzialności cywilnej i karnej podmiotów leczniczych,
• ukazanie słuchaczom istoty dokumentacji medycznej,
• zapoznanie słuchaczy z wymaganiami dotyczącymi dokumentacji medycznej prowadzonej w formie elektronicznej,
• zapoznanie słuchaczy z dokumentacją medyczną w świetle wymagań standardów akredytacyjnych,
• zapoznanie słuchaczów z wymaganiami dotyczącymi przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej,
• zwrócenie uwagi słuchaczy na dokumentowanie świadczeń medycznych,
• zapoznanie słuchaczy z istotą restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej,
• ukazanie słuchaczom źródeł finansowania w opiece zdrowotnej,
• zaznajomienie słuchaczy z problemem zadłużenia zakładów opieki zdrowotnej,
• dogłębna analiza ustawy o działalności leczniczej,
• słuchacz ma świadomość czym są usługi profesjonalne,
• słuchacz jest zorientowany na czym polega relacyjny marketing usług,
• słuchacz potrafi określić czym jest usługowy produkt,
• zapoznanie słuchaczy z tematyka marketingowej jakości usługi,
• zaznajomienie słuchaczy z definicją i podstawowymi zasadami Total Quality Management, audytami systemów zarządzania,
• zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi założeniami auditu – wytyczne normy ISO 19011,
• scharakteryzowanie zasad auditu,
• zapoznanie słuchaczy z kategoryzacją niezgodności,
• omówienie planu auditu w podmiocie leczniczym,
• zapoznanie Słuchaczy z wiedzą nt. kontraktowania i rozliczania świadczeń,
• zapoznanie Słuchaczy z nowymi instrumentami zarządczymi i rozliczeniowymi,
• zapoznanie Słuchaczy z wiedzą nt. kontraktowania i rozliczania usług z płatnikiem,
• zapoznanie Słuchaczy z wiedzą nt. zasad planowania finansowego w służbie zdrowia,
• zapoznanie słuchaczy z tematyką budżetowania,
• zaznajomienie słuchaczy z tematyką rachunku kosztów w Zakładach Opieki Zdrowotnej.Adresaci studiów:


Studium przeznaczone jest dla osób prowadzących własną praktykę oraz dla osób pracujących w podmiotach leczniczych. W Studium mogą uczestniczyć osoby, które nie mają wykształcenia medycznego, a są odpowiedzialne za zarządzanie lub przygotowują się do objęcia takiego stanowiska.