Rekrutacja trwa do 11.03.2018 r.


Cena studiów: 3900 zł.


Opłatę można uiścić:

jednorazowo:

do 10.03.2018 r.


w dwóch ratach po 1950 zł za semestr
I rata w terminie do dnia 10.03.2018 r.
II rata w terminie do dnia 20.09.2018 r.

w czterech ratach po 975 zł
I  rata w terminie        do dnia 10.03.2018 r.
II rata w terminie         do dnia 30.04.2018 r.
III rata w terminie        do dnia 20.09.2018 r.
IV rata w terminie       do dnia 20.12.2018 r.


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zgłaszają swoją aplikację on-line na wybrane studia podyplomowe. Po dokonaniu aplikacji on-line, kandydaci składają dokumenty w formie papierowej. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. 

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną zawiadomione przez Kierownika Studiów listownie o przyjęciu na studia, terminie uiszczenia opłaty za studia, terminie, miejscu i godzinie rozpoczęcia zajęć oraz o harmonogramie zjazdów w I semestrze.


Dokumenty aplikacyjne:

  • zgłoszenie (wniosek o przyjęcie)
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis lub kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, poświadczoną przez upoważnionego pracownika Biura Studiów Podyplomowych uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Budynek Altum - czerwony wieżowiec, 5 piętro, p. 513, tel. 61 856 92 39),
  • osobiste zobowiązanie kandydata do wnoszenia w ustalonych terminach opłat za studia albo zobowiązanie podmiotu kierującego do uregulowania opłat za studia danego słuchacza,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • kserokopię dowodu osobistego lub 

Dokumenty  należy wydrukować po aplikacji on-line.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w białej, wiązanej teczce opisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem!


Miejsce składania dokumentów:


Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Katedry Rachunkowości w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

W razie potrzeby termin ten może być przedłużony na wniosek osoby zainteresowanej (prosimy kontaktować się mailem lub telefonicznie z Sekretariatem Katedry Rachunkowości).


Sekretariat Katedry Rachunkowości

osobiście
ul.Towarowa 53, 1 piętro, p.107
pon.-pt. 11.00-15.00
listownie
Sekretariat Katedry Rachunkowości 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem Studia Podyplomowe Rachunkowość (w Kaliszu)


Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor. 

W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt. 5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.