Studia podyplomowe organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.


Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów,  zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną administracją w zakresie kontroli zarządczej.


Studia pozwalają poznać i zrozumieć komponenty związane z zarządzaniem organizacją oraz wymaganiami stawianymi przez ustawę o finansach publicznych w zakresie ustanowienia systemu kontroli zarządczej.


Program studiów oparty jest o zawodowe wymagania i standardy krajowe i międzynarodowe.


Studia umożliwiają zdobycie umiejętności ułatwiających skuteczne wdrożenie i monitorowanie systemu kontroli zarządczej w organizacjach rządowych i samorządowych. Absolwenci pozyskają wiedzę w zakresie rozpoznawania zagrożeń i szans w osiąganiu celów organizacji, możliwych sposobów zapobiegania występowaniu potencjalnych ryzyk, skutecznej komunikacji oraz pozyskiwania informacji zwrotnej.


Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymują:

  • Certyfikat Koordynatora Kontroli Zarządczej
  • Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIWK
  • Bezterminowe wsparcie merytoryczne za strony Rady Programowej PIWK w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją