Cel studiów:

Uwarunkowania gospodarki finansowej placówek oświatowych wynikają z jednej strony z ich formy organizacyjno-prawnej, jaką jest jednostka budżetowa lub zakład budżetowy, oraz konieczności przestrzegania zasad finansów publicznych, a z drugiej strony – z obowiązujących w nich przepisów oświatowych i specyfiki realizowanych zadań. Okoliczności te przesądziły o sprofilowaniu problematyki zarządzania finansami w tych właśnie placówkach i uwzględnieniu szczególnej roli, jaką w tym procesie odgrywa kadra zarządzająca.
Adresaci studiów:
Studia skierowane są do dyrektorów, wicedyrektorów i kierowników placówek oświatowych oraz osób przygotowujących się do objęcia takich stanowisk. Ich celem jest doskonalenie wiedzy i podniesienie kompetencji słuchaczy w zakresie gospodarki finansowej szkoły, jej rachunkowości, prowadzenia odpowiedzialnej polityki płacowej i kadrowej oraz organizacji pracy jednostki w sposób optymalny, przy zachowaniu dbałości o jakość procesu dydaktycznego i wychowawczego.