Czas trwania studiów:
VI  edycja studiów podyplomowych Handel zagraniczny będzie realizowana w roku akademickim 2020/2021. Studia trwają dwa semestry.

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych zaplanowano na 6 listopada 2020 roku.


Zajęcia odbywać się będą w formie dwudniowych zjazdów, organizowanych raz lub dwa razy w miesiącu - w piątki i soboty,

w piątki (od godz. 18.00) i soboty (od godz. 8.20 do 16.50). 

Zajęcia będą realizowane w formule online - za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji umożliwiających interakcję synchroniczną).

Cena studiów: 4.900 złotych.

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- odpis lub kopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika Biura Studiów Podyplomowych) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,

- kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.


Miejsce składania dokumentów:


Dokumenty na VI edycję studiów należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie. 

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji Biuro Studiów Podyplomowych -Kontakt  


Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych 

Centrum Edukacji Menedżerskiej 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe Handel zagraniczny 


Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Collegium Altum (wieżowiec), V piętro, p. 513   

Poznań, ul. Powstańców Wlkp. 16


Terminy wnoszenia opłat za studia:

1) Płatność jednorazowa 4.900 zł:

- płatna do dnia 4 listopada 2020 r.*

2) Płatność w dwóch równych ratach po 2.450 zł każda:

- I rata płatna do dnia 4 listopada 2020 r.*

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2021 r.

3) Płatność w czterech równych ratach po 1.225 zł każda:

- I rata płatna do dnia 4 listopada 2020 r.*

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2020 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2021 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2021 r.

Opłaty za studia uiszczane są na indywidualny numer konta bankowego, który każdy słuchacz będzie miał nadany po przyjęciu na studia.


Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor.