Cele studiów:

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pozwalającej na zdobycie i poszerzenie umiejętności z zakresu zarządzania jakością oraz innych znormalizowanych systemów zarządzania, przydatnych w pracy menedżera zarówno w przedsiębiorstwie produkcyjnym, jak i usługowym.  Zajęcia pozwolą na zdobycie umiejętności związanych z projektowaniem, dokumentowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem rozwiązań systemowych ukierunkowanych na zagadnienia szeroko definiowanej jakości, stanowiącej podstawę na rynku dla oferowania konkurencyjnych produktów i świadczenia usług. Z uwagi na powszechność standardów międzynarodowych stanowiących podstawę znormalizowanych systemów zarządzania – program ukierunkowany został na aspekty rozwoju systemu, zmian związanych z nowelizacjami norm oraz doświadczeniami w zakresie funkcjonowania systemów. Najnowsze rozwiązania normalizacyjne, w szczególności opublikowane we wrześniu 2015r. normy: ISO 9001 i ISO 14001 w inny sposób definiują wymagania, uwzględniają zagadnienia zarządzania ryzykiem w ujęciu zarówno zagrożeń, jak i szans towarzyszących podejmowaniu decyzji zarządczych i realizacji działań w organizacji. Po ukończeniu studiów słuchacz będzie potrafił: 

 • zaprojektować rozwiązania adekwatne dla organizacji w zakresie zarządzania jakością oraz wykorzystać inne elementy systemów znormalizowanych, w oparciu o benchmarki z organizacji produkcyjnych i usługowych różnych branż,
 • interpretować wymagania dla znormalizowanych systemów zarządzania – w zakresie zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, w tym także w zakresie zagadnień ryzyka i szans związanych z podejmowaniem działań,
 • zaprojektować, wdrożyć i rozwijać systemy zarządzania oparte o międzynarodowe normy (w zakresie kluczowych elementów systemów zarządzania, jakością i bhp),
 • samodzielnie dokonać diagnozy podejmowanych działań w organizacji na zgodność z wymaganiami normatywnymi oraz ocenić ich przystawalność i skuteczność,
 • mapować, modelować i optymalizować procesy biznesowe w organizacji, w kontekście wymagań norm oraz filozofii LM,
 • zaplanować i wdrożyć działania związane z utrzymaniem i rozwojem systemu zintegrowanego,
 • zarządzać ryzykiem w ramach znormalizowanych systemów zarządzania.
Ponadto absolwent studiów podyplomowych nabędzie między innymi następujące umiejętności:
 • umiejętności menedżerskie w zakresie wdrożenia i funkcjonowania znormalizowanych systemów zarządzania,
 • umiejętności promowania zarządzania organizacją uwzględniającej sformalizowanie podejście do zarządzania ryzykiem,
 • umiejętności pracy zespołowej w zakresie zarządzania projektami dotyczącymi systemu zarządzania, rozwiązywania problemów i doskonalenia organizacji.  
Adresaci studiów:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, a w szczególności osób, które chcą nabyć umiejętności:

 • menedżerskie w zakresie wdrożenia i funkcjonowania znormalizowanych systemów zarządzania,
 • promowania zarządzania organizacją uwzględniającej sformalizowane podejście do zarządzania ryzykiem,
 • pracy zespołowej w zakresie zarządzania projektami dotyczącymi systemu zarządzania, rozwiązywania problemów i doskonalenia organizacji.