Wydawnictwo

Procedura recenzowania


Wszystkie monografie naukowe i podręczniki, na które wnioski zostały zaakceptowane przez Komitet Redakcyjny, są recenzowane przez wybitnych specjalistów w danej dziedzinie, samodzielnych pracowników naukowych afiliowanych w innych ośrodkach akademickich niż autor (redaktor naukowy). Spełnienie warunku zewnętrzności recenzenta nie jest wymagane w przypadku pozycji z serii Debiuty Ekonomiczne zawierającej teksty wyróżniających się studentów oraz pozycji z serii Studia Doktorantów. Warunkiem publikacji jest pozytywne zakończenie procesu recenzowania. Nierecenzowana jest seria Materiały Dydaktyczne, która stanowi wsparcie w prowadzeniu zajęć.

 

Recenzentów wybiera Komitet Redakcyjny na podstawie przedstawionej przez wnioskodawcę listy trzech proponowanych recenzentów oraz tematyki pracy. Komitet Redakcyjny bierze pod uwagę proponowane nazwiska, może jednak wybrać recenzenta(ów) spoza listy.

 

Książki kieruje się do jednego recenzenta. Wyjątkiem są prace przewidziane przez autorów do postępowania habilitacyjnego, które kierowane są do dwóch recenzentów. Warunkiem publikacji jest uzyskanie (odpowiednio) jednej lub dwóch pozytywnych recenzji. Nazwiska recenzentów są umieszczane na stronie redakcyjnej książki (za ich zgodą wyrażoną w umowie), zwykle też recenzje są cytowane na czwartej stronie okładki.

 

Wysokość honorarium recenzenta zależy od objętości pracy. Jeśli ma ona więcej niż 20 arkuszy autorskich, autor jest zobowiązany wskazać środki na pokrycie kosztów recenzji dodatkowych arkuszy poza budżetem wydawnictwa. Umowa z recenzentem obejmuje termin przesłania recenzji, który jest każdorazowo ustalany z recenzentem (zwykle nie dłuższy niż trzy miesiące). Recenzent otrzymuje pracę w formie wydruku (na życzenie również w formie elektronicznej). Przesyłane są mu wskazówki, którymi powinien się kierować w trakcie sporządzania recenzji. Chodzi o uwzględnienie w ocenie takich elementów pracy, jak:   

·         problematyka, trafność tematu, nowatorstwo,

·         sformułowanie celu i tez pracy oraz stopień ich weryfikacji,

·         logika i struktura,

·         metodologia,

·         zawartość i poprawność merytoryczna,

·         wkład własny autora w rozwój nauki,

·         strona formalna i poprawność językowa.

Recenzent proszony jest o sporządzenie recenzji pisemnej, opisowej oraz wybranie konkluzji wydawniczej z pięciu wariantów umieszczonych na formularzu:

·         opracowanie nadaje się do druku w przedstawionej formie,

·         opracowanie nadaje się do druku po uwzględnieniu uwag recenzenta,

·         opracowanie nadaje się do druku po uwzględnieniu uwag recenzenta i po akceptacji przez recenzenta informacji o zmianach naniesionych przez autora,

·         poprawiona wersja opracowania powinna być skierowana do ponownego opiniowania,

·         opracowanie nie nadaje się do publikacji.

 

W przypadku publikacji zbiorowych możliwa jest recenzja sporządzana na formularzu zawierającym osobną ocenę każdego tekstu.

 

Recenzje i konkluzje są przekazywane autorom wraz z odesłanym przez recenzenta wydrukiem pracy, na którym często widnieją dodatkowe szczegółowe poprawki i komentarze.

 

W przypadku otrzymania recenzji pozytywnej bądź warunkowej autor poprawia pracę w trybie rejestracji zmian i przesyła ją w formie elektronicznej na adres wydawnictwa. Do poprawionej pracy należy dołączyć ustosunkowanie się do recenzji (w przypadku prac planowanych do postępowania habilitacyjnego – dwie odrębne odpowiedzi na uwagi recenzyjne) w formie papierowej i elektronicznej. Materiał ten jest przedmiotem obrad Komitetu Redakcyjnego, który na jego podstawie podejmie decyzję o przyjęciu książki do druku.

 

W przypadku gdy recenzent wybrał na formularzu konkluzji wariant „opracowanie nadaje się do druku po uwzględnieniu uwag recenzenta i po akceptacji przez recenzenta informacji o zmianach naniesionych przez autora”, otrzymuje ustosunkowanie się do recenzji przygotowane przez autora. Jeśli (w trakcie każdorazowych ustaleń) wyrazi takie życzenie, otrzymuje również plik z widocznymi wprowadzonymi w pracy zmianami. Na tej podstawie wydaje ostateczną opinię. Dopiero po jej otrzymaniu Komitet Redakcyjny rozpatruje sprawę wydania tej publikacji.

 

Po rekomendacji pracy do druku przez recenzenta i kwalifikacji pracy do druku przez Komitet Redakcyjny autor zatwierdza wprowadzone zmiany i składa w wydawnictwie ostateczną wersję pracy. Wówczas podpisywana jest z nim umowa wydawnicza.

 

W przypadku otrzymania negatywnej(ych) recenzji wydawniczej autor podejmuje decyzję o kontynuowaniu bądź odstąpieniu od procedury wydawniczej. Deklaracja chęci kontynuowania procedury oznacza zgodę na gruntowne poprawienie pracy oraz konieczność zagwarantowania środków spoza budżetu wydawnictwa na pokrycie kosztów ponownej(ych) recenzji (honorarium dla recenzenta) – zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 7/2017. Następnie autor poprawia pracę w trybie rejestracji zmian i przygotowuje ustosunkowanie się do recenzji w formie papierowej i elektronicznej. Materiał ten jest przedmiotem obrad Komitetu Redakcyjnego, który na jego podstawie podejmie decyzję o skierowaniu nowej wersji książki do ponownego opiniowania.

 

Po przyjęciu publikacji przez Komitet Redakcyjny i rozpoczęciu prac redakcyjnych recenzje otrzymuje do wglądu redaktor wydawniczy.

 

Stale doskonalimy procedurę recenzowania, posługując się kodeksem „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, przygotowanym przez MNiSW.