Data uzyskania tytułu zawodowego, tytułu naukowego:
 • 1984 – magister ekonomii; Wydział Planowania i Zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • 1997 – doktor nauk ekonomicznych; Wydział Zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • 2012 – doktor habilitowany nauk ekonomicznych; Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dydaktyka:
 • Mikroekonomia,
 • Ekonomia menedżerska,
 • Innowacje i kreatywność,
 • Metody ilościowe w ekonomii.
Problematyka badawcza:
 • Mikroekonomia,
 • Ekonomia ewolucyjna,
 • Innowacje i postęp techniczny,
 • Koniunktura gospodarcza.
Ważniejsze publikacje:
 • Wykorzystanie wskaźników ilościowych sytuacji ekonomiczno-finansowej pr1zedsiębiorstw do prognozowania koniunktury, współautor S. Kalinowski, w: Wskaźniki wyprzedzające jako metoda prognozowania koniunktury w Polsce, red. M. Rekowski, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2003, s. 194 – 216.
 • Alternatywne teorie zachowania przedsiębiorstw, w: Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych, red. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, s. 25 – 41.
 • Zmiany strukturalne w polskim przemyśle przetwórczym – analiza nakładów i wyników w latach 1992-2004, w: Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, red. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, s. 171 – 186.
 • Tendencje koniunktury w Polsce i w wybranych ugrupowaniach gospodarczych w świetle jakościowych wskaźników koniunktury, współautor A. Szczepkowska-Flis, w: Makroekonomiczne tendencje w Polsce na tle międzynarodowym, red. M. Kokocińska, Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Poznań 2007, s. 133 – 155.
 • Wpływ kapitału zagranicznego na efektywność gospodarczą polskiego przemysłu przetwórczego, współautor A. Szczepkowska-Flis, w: Prace Katedry Mikroekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, red. E. Czerwieniec, Zeszyty Naukowe nr 94, Poznań 2007, s. 116 – 132.
 • Economic Activity Changes in Transition Economies in the Context of Creative Destruction, w: Theoretical and Empirical Aspects of Business Activity in Poland under Transition, red. R. Barczyk, Zeszyty Naukowe nr 95, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007, s. 29 – 41.
 • Determinants of Enterprises Innovative Activity in Manufacturing in Poland, współautor: A. Szczepkowska-Flis, w: Theoretical and Empirical Aspects of Business Activity in Poland under Transition, red. R. Barczyk, Zeszyty Naukowe nr 95, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007, s. 9 – 28.
 • Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na poziom inwestycji krajowych w państwach Europy Środkowowschodniej, współautor: A. Szczepkowska-Flis, w: Polityka Unii Europejskiej, red. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, s. 127 – 140.
 • Działalność innowacyjna i zmiany technologii w polskim przemyśle przetwórczym, współautor: A. Szczepkowska-Flis, w: Konkurencyjność podmiotów rynkowych, red. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, s. 17 – 27.
 • Rola przedsiębiorcy w procesie kreatywnej destrukcji, Ruch Prawniczy, Socjologiczny i Ekonomiczny, nr 1/2008, s. 185 – 197.
 • Wpływ kapitału zagranicznego na zmiany struktury rynku w polskim przemyśle przetwórczym, współautor: A. Szczepkowska-Flis, w: Problemy ekonomii, polityki i finansów publicznych, red. J. Sokołowski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 39, Wrocław 2009, s. 670 – 679.
 • Weryfikacja hipotezy schumpeterowskiej na przykładzie polskiego przemysłu przetwórczego, współautor: A. Szczepkowska-Flis, w: Problemy ekonomii, polityki i finansów publicznych, red. J. Sokołowski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 39, Wrocław 2009, s. 680 – 691.
 • Wpływ postępu technologicznego na zmiany zatrudnienia – analiza empiryczna na przykładzie branż polskiego przetwórstwa przemysłowego, współautor: A. Szczepkowska-Flis, w: Analiza i prognozowanie wahań koniunkturalnych w gospodarce polskiej, red. J. Garczarczyk, Zeszyt naukowy nr 115, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, s. 156 – 172.
 • Kierunki rozwoju badań nad kreatywną destrukcją, w: Prace Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, red. A. Gaweł, Zeszyty Naukowe nr 132, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 43 – 57.
 • Wpływ kapitału zagranicznego na zmiany technologii w polskim przemyśle przetwórczym, współautor: A. Szczepkowska-Flis, w: Prace Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, red. A. Gaweł, Zeszyty Naukowe nr 132, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 58 – 75.
 • Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na produktywność czynników wytwórczych w gospodarce goszczącej – ujęcie teoretyczne, współautor: A. Szczepkowska-Flis, w: Ekonomia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 446 – 456.
 • Luka technologiczna jako czynnik determinujący wpływ BIZ na inwestycje krajowe w gospodarce goszczącej – analiza empiryczna na przykładzie państw Europy Środkowo-Wschodniej, współautor: A. Szczepkowska-Flis, w: Ekonomia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 457 – 472.
 • Ewolucja struktur gospodarczych w świetle Schumpeterowskiej koncepcji kreatywnej destrukcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 • Znaczenie komponentów napływu BIZ dla poziomu aktywności inwestycyjnej w gospodarce goszczącej, współautor: A. Szczepkowska Flis, 50%, w: Wybory podmiotów decyzyjnych w warunkach globalizacji, red. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010, s. 209 – 218.
 • Wpływ technologicznych barier mobilności czynników wytwórczych na natężenie procesów kreatywnej destrukcji - analiza empiryczna na przykładzie działów polskiego przemysłu przetwórczego, współautor: A. Szczepkowska-Flis, 50%, w: Problemy gospodarowania w Polsce, red. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010, s. 20 – 34.
 • Aktywność innowacyjna jako źródło kreatywnej destrukcji – analiza empiryczna na przykładzie branż polskiego przemysłu przetwórczego, współautor: A. Szczepkowska-Flis, w: Ekonomia. Tom 1, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, red. J. Sokołowski, G. Węgrzyn, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2011. s. 326 – 338.
 • Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na produktywność czynników wytwórczych w kraju goszczącym – analiza empiryczna na przykładzie państw Europy Środkowo-Wschodniej, współautor: A. Szczepkowska-Flis, w: Ekonomia. Tom 1, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, red. J. Sokołowski, G. Węgrzyn, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2011. s. 339 – 352.
 • Znaczenie komponentów napływu BIZ dla poziomu aktywności inwestycyjnej w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, współautor: A. Szczepkowska-Flis, w: Prace Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, red. M. Kokocińska, Zeszyty Naukowe UEP nr 215, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 26 – 38.
Hobby:
 • Jeździectwo