Biografia

Dr Marcin Jurczak jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i marketing, specjalność: Logistyka.

W latach 2008-2014: doktorant w Katedrze Logistyki i Transportu.

Od października 2019 r. zatrudniony w Katedrze Międzynarodowych Łańcuchów Dostaw, na stanowisku adiunkta (wcześniej jako asystent i adiunkt w Katedrze Logistyki i Transportu).

Autor pracy doktorskiej "Integracja i konkurencja jako sposoby kształtowania publicznego transportu zbiorowego na przykładzie aglomeracji poznańskiej”, obronionej 18 grudnia 2013 r.

Aktywnie współpracuje z biznesem oraz prasą branżową.

Zainteresowania badawcze

Rozwiązania i sieci transportu publicznego

Logistyka miejska

Systemy transportowe

Infrastruktura transportu

Rynek usług logistycznych

Dydaktyka


Logistyka miejska

Transport w systemach logistycznych

Technika i technologia w logistyce

Rachunek kosztów logistyki

Zarządzanie logistyczne

Podstawy Logistyki


Biography

Dr Marcin Jurczak is a graduate of the University of Economics in Poznań in the field of Management and Marketing / Logistics.

In the years 2008-2014: PhD student at the Department of Logistics and Transport.

From October 2019, he is employed at the Department of International Supply Chains as an assistant professor (formerly as an assistant and assistant professor in Department of Logistics and Transport).

Author of the dissertation "Integration and competition as a means of shaping public public transport on the example of the Poznań agglomeration", defended on December 18, 2013.

Actively cooperates with business and press.

Research interests

Public transport networks and solutions

City logistics

Transport systems

Infrastructure of transport

Logistics market

Didactics

City logistics

Transport in the logistics systems

Technique and technology in logistics

Calculation of logistics costs

Logistics management

Basic logistics